Geol_Prac_Spr_014_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, Michal
Rét chočskej jednotky v Malých Karpatoch
5
Maheľ, Michal
Príspevok k chápaniu tektonického zmyslu makroštruktúr a megaštruktúr križňanskej jednotky v Strážovskej hornatine
9
Maheľ, Michal
Vápence v albe západokarpatskej série v Strážovskej hornatine
13
Zorkovský, Belo
Zpráva o petrograficko-chemickom štúdiu melafýrových hornín, vystupujúcich juhovýchodne od obce Modrová v oblasti Inovca na Považí
17
Ilavský, Ján, Beňo, Ján
Ku geológii a mineralógii niektorých výskytov oloveno-zinkových rúd v Spišsko-gemerskom rudohorí
24
Číčel, Blahoslav
Príspevok k mineralógii bauxitov z okolia Mojtína
40
Leško, Bartolomej
Flyš medzi Medzilaborcami a Pichným
56
Janáček, Josef
Nové ložisko soli na východním Slovensku
72
Cicha, Ivan
Mikrobiostratigrafické poměry neogenu v Cf vrtbách v širším okolí Lakšárské Nové Vsi (vnitroalpská pánev vídeňská)
92
Kantorová, Viera, Began, Augustín
Bradlové pásmo v širšom okolí Pruského
107
Bouček, Bedřich, Přibyl, Alois
Předběžná zpráva o paleontologickém výzkumu mořského karbonu ve Spišsko-gemerském rudohoří
118
Bystrická, Hedviga, Čech, František
Poznámky k stratigrafii Podvihorlatskej lignitovej panvy
124
Kubíny, Dušan
Predbežné výsledky z geologického mapovania nízkotatranského granitoidného masívu
129
Náprstek, Vladimír
Výsledky geologického mapovanání mezi Slovenskou Ľupčou a Poniky
134
Klír, Stanislav
Hydrogeologické poměry karbonské serie u Podrečan severozápadně Lučence
139
Žabka, Alexander, Žabková, Magda
Výskyty asfaltu a asfaltových impregnácií v horninách centrálnej časti Západných Karpát
158
Srnánek, Ján
Inžiniersko-geologické problémy plánovaných vodných diel na Poprade v úseku Stará Ľubovňa – Veľký Sulín
165
Rosa, Klement
Príspevok k metodike riešenia priamej úlohy magnetického prieskumu
170