Geol_Prac_Spr_020_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bouček, Bedřich, Přibyl, Alois
Revise trilobitů slovenského svrchního karbonu
5
Ilavský, Ján, Mrozek, Juraj
Gotlandské (?) dolomity a ich vzťahy k pyritovému zrudneniu v Smolníku
51
Ilavský, Ján, Grenár, Antonín
Ku geológii a mineralógii niektorých oloveno-zinkových rúd v pontidách (severné Turecko)
57
Klinec, Albín
Niekoľko poznámok k územiu na styku gemeríd s veporikom
89
Snopko, Laurenc
Stručná zpráva o geologickom mapovaní južne od Dobšinej
97
Bajaník, Štefan
Poznámky ku geológii územia medzi dolinou Tešnárka a obcou Hnilec
105
Šuf, Jiří
Nové poznámky ke geologii okolí Kobeliarova, Štítniku a Nandráže na jižním Slovensku
111
Biely, Anton
Chočský príkrov na severných svahoch Nízkych Tatier
127
Rakus, Miloš
Nález druhu Monophyllites aonis Mojsisovics, 1879 pri Východnej
135
Leško, Bartolomej, Samuel, Ondrej
Geológia bradlového pásma pri Podhorodi
139
Janáček, Josef
Geologické poměry solného ložiska u Michalovců na východním Slovensku
151
Ivan, Ľudovít
Zpráva o geologickom mapovaní na top. pláne Želiezovce
177
Planderová, Eva
Palynologický výskum neogénu okolia Modrého Kameňa
183
Snopková, P.
Palynologický výskum panónskych súvrství z okolia Nitry
189