130

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS

Ledvényiová, Lucia
Biostratigrafický výskum na vybraných lokalitách meliatika a silicika so zreteľom na biostratigrafiu rádiolárií
Biostratigraphic research on selected Meliaticum and Silicicum localities with focus on radiolarian biostratigraphy

3
Laurinc, Dušan a Teťák, František
Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z regiónu Biela Orava (magurská skupina príkrovov, Vonkajšie Západné Karpaty)
Petrographic evaluation of sandstones from the Biela Orava region (Magura Group of Nappes, Outer Western Carpathians)
29
Pelech, Ondrej a Hók, Jozef
Metodika mezoskopického štúdia strižných zón a jej aplikácia pri kinematickej analýze hrádocko-zlatníckej strižnej zóny v Považskom Inovci
Methods of mesoscopic shear zone study and their aplication to the kinematic analysis of the Hrádok-Zlatníky Shear zone in the Považský Inovec Mts.
47
Nagy, Alexander a Baráth, Ivan
Lelovské súvrstvie v juhozápadnej časti Hornonitrianskej kotliny
Lelovce Formation in the southwestern part of the Hornonitrianska kotlina Basin
69
Šimon, Ladislav
Osemdesiatročný jubilant RNDr. Ladislav Dublan, CSc.
73
Zlinská, Adriena
Na sedemdesiatiny RNDr. Michala Elečka, CSc.
74
Hraško, Ľubomír a Boorová, Daniela
K životnému jubileu 70 rokov RNDr. Milana Poláka, CSc.
76
Šimon, Ladislav
Milan Kohút šesťdesiatnikom
78
Liščák, Pavel
Igor Modlitba jubiluje
79
RNDr. Ľudovít Kucharič, CSc. 83
Za Jánom Ivaničkom 85
ERRÁTA 87