Geol_Prac_Spr_006_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kantor, Ján
Serpentinity južnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
3
Polák, Stanislav
Niekoľko poznámok k otázke vzájomného vzťahu medzi pyritom a pyrhotínom na malokarpatských kyzových zrudneniach
41
Polák, Stanislav
Propylitizované dacitoidné efuzíva Inoveckého pohoria
45
Seneš, Ján
Nové názory na vek a vývoj Podvihorlatskej uhoľnej panvy
47
Maheľ, Michal, Biely, Anton
Genetická spätosť rauwak a sadrovca v severogemeridnom verféne
53
Harman, Miroslav
Geologické a paragenetické pomery severozápadnej časti dúbravského antimonitového ložiska a niekoľko poznámok k zrudneniu Nízkych Tatier
56
Snopko, Laurenc
Predbežná zpráva mapovania okolia antimonového ložiska od Dúbravy
71
Bystrický, Ján
Príspevok ku tektonike Veľkej Fatry
76
Bystrický, Ján
Príspevok ku geológii Veľkej a Malej Fatry
80
Ilavský, Ján
Geologická stavba paleogénneho flyšu levočského pohoria pri Holumnici (okres Kežmarok)
86
Horniš, Eduard
Petrograficko-technologický výskum štrkopieskov rieky Váhu
93