Geol_Prac_Spr_053_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hanzel, Vladimír
Puklinovo-krasové vody série Veľkého boku
5
Böhmer, Miroslav, Škvarka, Ladislav
Vzťah medzi podložím neovulkanitov a výronmi termálnej vody v Kremnici
21
Fadejev, P., Vaškovská, E.
K otázke vododajnosti pieskov s aplikáciou na Záhorskú a Meščerskú nížinu
33
Květ, Radan
Příspěvek k výskytu československých uhličitých vod a jejich sepětí se systémy puklin a hlubokých zlomů
51
Vaškovský, Imrich, Vaškovská, Eugénia
Poznámky ku genéze a litologickému zloženiu viatych pieskov JV časti Podunajskej nížiny
63
Marschalko, Robert, Radomski, Andrzej
Sedimentárne textúry a vývoj okrajových fácií eocénneho flyša pri Ždiari (Vysoké Tatry)
85
Nemčok,Ján
Príspevok k poznaniu niektorých tektonických zmien východoslovenského flyša vo vzťahu k paleoprúdovým systémom
101
Borza, Karol
Stratigrafické členenie vápencov obalovej série masívu Javorinskej Širokej
115
Began, A., Borza, K., Köhler, E., Samuel, O.
Stratigraficko-litologická charakteristika profilu vrtu MS-1 (JZ od Považskej Bystrice)
131
Rudinec, Rudolf, Slávik, Ján
Geologická stavba podložia východoslovenského neogénu
145
Reichwalder, Peter
Niekoľko poznámok k výskytu glaukofanických hornín v okolí Hačavy
157
Ciesarik, Milan
Emys Orbicularis (L) from the limnoquartzites of the Žiar depression
167
Ivan, Ľudovít
O stratigrafickom začlenení bentonitových ložísk
173
Vaškovská, Eugénia
Niektoré mikromorfologické črty fosílnej pôdy posledného interglaciálu v profile Nové Mesto nad Váhom (Mnešice)
185
Kušík, Rudolf
O tmavosivej ílovitej bridlici kampilu (?) z Drienku
189
Kušík, Rudolf
Príspevok k poznaniu povahy bielych karbonátových žiliek v sivom dolomite strednotriasového veku
193
Siblík, Miloš
Nalezište a charakter ramenonožcových faun italského anisu (střední trias)
197
Konečný, Vlastimil
Medzinárodné vulkanologické sympózium v Oxforde
203
Vaškovský, I., Vaškovská, E.
VIII. medzinárodný kongres INQUA v Paríži 30.8-5.9.1969
207
Began, Augustín
Karol Borza: die Mikrofazies und mikrofossilien des Oberjuras und der Unterkreide der Klippenzone der Westkarpaten. S. 1-124, Abb. 1-12, Beil. I-IV, vyd. Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava 1969
213
Gašpariková, Viera, Slávik, Ján
Poznámky k práci J. Janáčka: K stratigrafiskému postavení a paleogeografii tortonského obzoru kamenné soli ve východoslovenské pánví (Geologické práce, Správy 50, Bratislava 1969)
215