Geol_Prac_Spr_094_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, O.
Zdravica k šesťdesiatke RNDr. Laurenca Snopku, CSc.
7
Fusán, O., Samuel, O.
Spomienka na akad. prof. Radima Kettnera
13
Planderová, Eva, Krstič, Branko, Maslarevič, Ljubinka
Paleozoic palynomorph assemblages from eastern Serbia
19
Žáková, Eva, Lexa, Jaroslav
Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
23
Zlinská, Adriena
Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
31
Bujnovský, Alfonz, Samuel, Ondrej, Snopková, Paulína
Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
35
Borza, Vladimír, Martiny, Eduard, Soták, Ján
Doplnky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
45
Gorek, Ján
Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
57
Gorek, Ján, Hók, Jozef
Geologická pozícia a pôvod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry – diskusia
59
Slavkay, Miroslav
Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
63
Ivanička, Ján, Hók, Jozef
Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielskeho bloku Tríbeča
67
Kubíny, Dušan
Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
69
Dublan, Ladislav
Dušan Hovorka: Sopky – vznik – produkty – dôsledky. Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1990, 156 str., 30 obr., 64 fotogr., cena viaz. 39,-Kčs
75
Kraus, I.
G.Bárdossy -G. J. J. Aleva: Lateritic bauxites. Akademiai Kiadó, Budapest, 1990, 619 pp
77