Geol_Prac_Spr_081_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Planderová, Eva
Palinologický výskum v metasedimentoch staršieho paleozoika veporidov, Malých Karpát a mladšieho paleozoika v oblasti Západných Karpát
15
Snopková, Paulína
Vplyv epimetamorfózy na zachovanie palinomorf v drnavskom súvrství gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
35
Vavrdová, Milada
Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek akritarch
47
Mello, Ján, Gaál, Ľudovít
Meliatska skupina v čoltovskej rokli
51
Kochanová, Mária, Pevný, Jozef
Triasové a jurské lastúrniky, ulitníky a ramenonožce Strážovských vrchov
63
Řehánek, Jan
Nález mořského svrchního albu českého masívu na jižní Moravě
87
Gross, Pavol, Köhler, Eduard, Samuel, Ondrej
Nové litostratigrafické členenie vnútrokarpatského paleogénu
103
Nemčok, Ján
Magurský príkrov a bradlové pásmo na východnom Slovensku
119
Hanzel, Vladimír, Nemčok, Ján
Zdroj termálnej vody vo Vrbove (Popradská kotlina)
131
Rapant, Stanislav, Dovina, Vladimír
Zhodnotenie kvality podzemných a povrchových vôd z hľadiska vybraných ukazovateľov prípustného stupňa znečistenia v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
147
Rapant, Stanislav, Dovina, Vladimír
Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných a povrchových vodách v území scheelitovo-zlatonostného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
157
Karolusová, Eva
Dickit v pyroxenickom andezite pri Novej Bani
163
Sitárová, Anna, Bielik, Miroslav, Burda, Miloslav
Interpretácia kolárovskej tiažovej anomálie
171
Vozárová, Anna, Muška, Peter
Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
183
Regásek, František
Geológia a metalogenéza Burundskej republiky
195
Kochanová, Mária
Recenzia monografickej práce Prof. Dr. E. Végh-Neubrandtovej Triassische Megalodontaseae, Entwicklung, Stratigraphie und Paläontologie
209
Vaškovský, Imrich
Recenzia knihy Stratigrafia ZSSR-kvartér
211
Bielik, Miroslav
Recenzia monografickej práce Petra Biróa Time variation of heigh gravity
215