Geol_Prac_Spr_060_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, O., Samuel,O.
Prof. dr. Karel Zapletal 18.5.1903-29.12.1972
5
Fusán, O., Samuel, O.
Akademik dr. Vladimír Zoubek, DrSc. 70-ročný
7
Fusán, O., Samuel, O.
Doc. dr. Alois Matějka, DrSc. 75-ročný
9
Maheľ, Michal
Flyš, jeho geotektonický a štruktúrnotektonický význam v Alpidách
11
Němec,František
Poznatky o geologické stavbě autochtonního podloží východoslovenského flyše a jeho okolí
25
Samuel, Ondrej
Paleogeografický náčrt a prejavy orogenetických fáz v paleogéne Západných Karpát Slovenska a v priľahlej časti maďarského stredohoria
55
Koráb, Tomáš, Ďurkovič, Tibor
Sedimentológia a paleogeografia podmenilitových vrstiev Duklianskej jednotky
85
Klinec, Albín
Je vo veporskom kryštaliniku zastúpené paleozoikum?
121
Ďurovič, Vincent
Petrografia keuperu krížňanskej jednotky v Strážovskej hornatine
127
Planderová, Eva
Palynological research in the melaphyre series of the Choč unit in teh NE part of Nízke Tatry between Spišský Štiavnik and Vikartovce
143
Bujnovský, Alfonz, Kochanová, Mária
Útesy hlavného dolomitu revúckej doliny a ich megalodontová fauna
169
Michalík, Jozef
Nové poznatky o charaktere rétu lokality Hybe
197
Mock, R., Škarba, M.
Nález schreyeralmských vápencov v chočskom príkrove (Západné Karpaty)
213
Mock, R.
Nález zlambašských vrstiev v slovenskom krase
221
Rudinec, Rudolf, Slávik, Ján
Fázy vrásnenia a paleogeografický vývoj neogénu východného Slovenska
225
Květ, Radan, Špička, Václav
O genezi zlomů ve vztahu k vývoji sítě a systému puklinových zón a poruch v širší Víděnské pánve
237
Gašparík, Ján
Príspevok k tektonike a litologickej výplni kotlín stredného Slovenska
259
Vaškovský, Imrich, Bedrna, Zoltán
Minerálna sila pôdnych substrátov medzi Komárnom, Nesvadami a Radvaňou nad Dunajom (juhovýchodná časť Podunajskej nížiny)
267
Kaličiak, Michal
Chemizmus vulkanitov SV časti slanského pohoria v oblasti Zamutova
291
Ciesarik, Milan
Antimonit v limnokvarcitoch pri St. Kremničke
301
Andrusov, Dimitrij
Bondartschuk V. G. 1962: (Die Tektonik der Karpaten). Russ. Verlag der Akademie der Winenschaften der Ukrainschen SSR. pp. 1-115, 47 Abb. , Kyjev
303
Andrusov, Dimitrij
Chain V. E. 1964: (Allgemeine geotektonik). Russ. Verlag. Nedrá, pp. 478, Moskau
303
Hovorka, Dušan
E. Raguin: Pétrographie des roches plutoniques dans leur cadre géologique. Masson et Cie, Paris 1970, 239 strán
305
Hovorka, Dušan
Ako písať? Niektoré aktuálne problémy slovenskej petrografickej terminológie
307
Began, A.
O. Samuel-K. Borza-E. Köhler: Microfauna and lithostratigraphy of the paleogene and adjacent cretaceous of the middle Váh valley (west Carpathians). s. 1-218, vydal Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1972 vo vyd. SAV
310