Geol_Prac_Spr_079_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Gašparik, Ján
Za Ing. Stanislavom Gazdom, CSc.
7
Fusán, O.
Za Ing. Jozefom Plančárom, DrSc.
11
Fusán, O., Samuel, O.
Na rozlúčku s akademikom Jaromírom Koutkom
17
Konečný, V., Miháliková, A., Lexa, J.
Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc. sedemdesiatnikom
19
Fusán, O., Samuel, O.
K sedemdesiatinám RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc.
23
Ivan, Ľudovít
Univ. prof. Dr. Jozef Viktor Rohon, vynikajúci slovenský paleontológ (k 60. výročiu úmrtia)
25
Vozárová, Anna, Vozár, Jozef
Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
27
Mello, Ján, Mock, Rudolf, Planderová, Eva, Gaál, Ľudovít
Nové stratigrafické poznatky o meliatskej skupine
55
Bezák, Vladimír, Lexa,Jaroslav
Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom
83
Biely, Anton, Papšová, Jarmila
Nový biostratigrafický údaj z mezozoika levických ostrovov
113
Potfaj, Michal
Postavenie magurských pieskovcov a malcové vrstvy na Orave
117
Nemčok, Ján
Pohyb flyšovej masy na východnom Slovensku
141
Jurková, Alena, Molčíková, Věra, Čryroký, Pavel, Polický, Josef
Nové nálezy eggenburgu na severovýchodní Moravě
153
Pospíšil, Ľubomíl, Vass, Dionýz
Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
169
Hojstričová, Viera
Petrografia granitových porfýrov z vrtu GK-9
185
Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef
Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik
197
Činčárová, Margita
Chemizmus a kryštalochémia niektorých chloritov zo Spišsko-gemerského rudohoria
219
Kullman, Eugen
Režim podzemných vôd s turbulentným prúdením v puklinovo-krasovom horninovom prostredí
237
Mello, Ján, Vozárová, Anna
Je paleozoikum brusníckej antiklinály súčasťou silického príkrovu?
263
Biely, Anton, Papšová, Jarmila
Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské podolie)
267
Gubač, J.

Akadémiai Kiadó, Budapest 1978)
Mária Földvári-Vogl Theory and practice of regional geochemical exploration (Teória a prax regionálneho geochemického prieskumu, Akadémiai Kiadó, Budapest 1978)
 273