Geol_Prac_Spr_096_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Štohl, Jaroslav
RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožíva sedemdesiatin
7
Melioris, L.
Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
11
Bezák, Vladimír, Miko, Oto
Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
19
Vozárová, Anna
Nové litostratigrafické jednotky v brusníckej antiklinále
25
Bujnovský, Alfonz, Samuel, Ondrej, Snopková, Paulína, Karoli, Stanislav
Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
33
Ondrejičková, Anna
Jurské rádiolárie z vrtu Bru-1 (Brusník)
43
Kováč, Michal, Šutovská, Katarína, Baráth, Ivan, Fordinál, Klement
Planinské súvrstvie – sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
47
Zlinská, Adriena
Zur biostratigraphischen Gliederung des neogens des ostslowakischen Beckens
51
Gašpariková, Viera, Žecová, Katarína, Kullmanová, Anna
Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržľa v Malých Karpatoch
59
Fordinál, Klement, Tuba, Ľudovít
Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
63
Zlinská, Adriena, Fordinál, Klement
Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
69
Vaškovská, Eugénia
Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopôd
75