Geol_Prac_Spr_004_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Švagrovský, Jozef
Geologické pomery juhovýchodnej časti Košicekj kotliny
3
Seneš, Ján
Výsledky geologického výskumu na území medzi Kokošovcami a Rankovcami na západnom úpôtí prešovsko-tokajského pohoria
32
Gašparik, Ján
Stratigrafické pomery neogénu v oblasti medzi Herľanmi a Bidovcami na východnom Slovensku
61
Danihelová, Ružena Hilda
Zpráva o mikrofaune zo strednej a západnej časti Prešovsko-Tokajského pohoria
72
Radzo, Vendelín
Bentonit od Nižného Hrabovca
78
Zorkovský, Kubišta
Niekoľko poznámok k otázke stratigrafickej príslušnosti hematitového ložiska v okolí Veľkého Folkmára
82
Varček, Cyril
K otázke vzniku a rozšíreniu albitu na sideritových žilách v okolí Rožňavy
86
Jarkovský, Ján, Dvonč, Vojtech
Predbežná zpráva o chemickom výskume a úprave kalinovských mastencov
93
Nemčok, Arnold
Vodotesnosť niektorých hornín v základe projektovaných priehrad na Slovensku
102
Šlahor, Ľudovít
Zpráva o mapovaní základových pôd niektorých sídlisk
121
Ivan, Ľudovít
Zpráva o geologickom výskume v severnej oblasti Podunajskej nížiny
127
Lukáč, Rudolf
Zpráva o geologicko-petrografickom výskume okolia Sitna južne od Banskej Štiavnice
135
Čajková, M.
Geologicko-petrografické pomery južne od Banskej Štiavnice
146
Ernest, Krist
Geologicko-petrografické územia medzi Prenčovom a Belujou, južne od Banskej Štiavnice
152
Leško, Bartolomej
Centrálno-karpatský paleogén severne a severovýchodne od Prešova
161
Snopko, L.
Geologicko-tektonická skiza okolia Kľačian
165