Geol_Prac_Spr_097_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Samuel, Ondrej
Za RNDr. Tomášom Korábom, CSc. (15. októbra 1936 – 4. júna 1993)
7
Samuel, Ondrej
Za RNDr. Evou Planderovou , DrSc. (8. novembra 1932 – 22. novembra 1992)
11
Elečko, Michal, Kováč, Michal
Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (3. februára 1924 – 28. mája 1992)
13
Reed, John K., Gipson, Mack Jr., Neese, Douglas G.
A petrographic study of East Slovakian Basin sandstones
15
Žáková, Eva
Mineralogicko-geochemická charakteristika pôd a zvetralín tatridnej časti Nízkych Tatier
23
Caňo, František, Straka, Peter, Ženiš, Pavel
Neogénna hydrotermálna mineralizácia vo vrte B-1 pri kúpeľoch Byšta (južná časť Východoslovenskej nížiny)
35
Miko, Oto, Korikovskij, Sergej Petrovič
Nízkostupňová premena metasedimentov veporického kryštalinika juhozápadne od Brezna
39
Polák, Milan, Širáňová, Viera
Mangánová mineralizácia v liasových karbonátových sedimentoch Braniska
47
Horniš, Ján
Prínosy sedimentárnej petrografie pri geologickom výskume kvartéru Slovenska
53
Fordinál, Klement
Nové poznatky o tektonických pomeroch centrálnej časti Bratislavy (v okrajovej zóne Podunajskej nížiny)
61
Nagy, Alexander, Baráth, Ivan, Ondrejičková, Anna
Karloveské vrstvy – marginálne sedimenty sarmatu východného okraja Viedenskej panvy
69
Zlinská, Adriena
Mikrofauna bádenu z okolia Malej nad Hronom (jv.časť podunajskej panvy)
73
Vass, Dionýz, Šutovská, Katarína, Karoli, Stanislav, Janočko, Juraj
Bielopotocké súvrstvie centrálnokarpatského paleogénu v prešovskej kotline
79
Raková, Jarmila
Vápnitý nanoplanktón v spodnom miocéne z vrtu LKŠ-1 (juhozápadná časť Lučenskej kotliny)
89
Gross, Pavel, Köhler, Eduard
Kritický pohľad na sedimentologické modely vnútrokarpatského paleogénu
99
Michalík, Jozef, Vašíček, Zdeněk, Borza, Vladimír
Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
105