Geol_Prac_Spr_043_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Ivanov, Miroslav
Metasomatické polymetalické a pyritové zrudnenie Muránskej plošiny
5
Kraus, Ivan
Petrograficko-mineralogické pomery a genéza ílových sedimentov Žiarskej kotliny
25
Maheľ, Michal
Tektonogrupy – nová tektonická kategória
53
Buday Tibor, Špička Václav
Paleogeografie a tektogeneze severních výběžků Podunajské pánve a jejich perspektivnost pro naftu a plyn
59
Siblík, Miloš
Ramenonožci noru z lokality Drnava (Slovenský kras)
81
Kolosváry, G.
VI. Angabe zur Kenntnis der Triaskorallen und der begleitenden Fauna der ČSSR
99
Jurášová, Felicitas
Coccolithophorida (Flagellata) na lokalite Biskupice
111
Gašparíková, Viera, Slávik, Ján
Spodný tortón s. l. v severovýchodnej časti Vihorlatu
119
Cicha, I., Seneš, J., Tejkal, J.
Návrh na vytvorenie neostratotypov a tzv. otvorenej chronostratigrafickej škály
125
Forgáč, Jozef, Kováčik, Jozef
Niekoľko poznámok k otázke ryolitov v centrálnej časti banskoštiavnického rudného poľa
133
Eliáš, K., Kantor, J., Štohl, J.
Intramineralizačné postavenie ryolitov v Banskej Štiavnici
141
Škvarka, Ladislav
Výskum vôd stredoslovenských neovulkanitov a ich podložia
157
Pospíšil, Pavol
Význam neotektoniky pre formovanie hydrogeologického charakteru nížinných oblastí Západných Karpát
171
Gregor, Tomáš
Poznámky ku genéze a tektonickému postaveniu niektorých Mn ložísk na Kube
179
Afanasjev, A. M., Drnzík, E.
Nové poznatky o faciálnom vývoji permu čiernovážskej série Nízkych Tatier
196
Kúšik, Rudolf
Karbonátový vývoj keupra vo vysokotatranskej (obalovej) sérii pod Zámkami, v masíve Javorinskej Širokej
197
Kúšik, Rudolf
Metakryštály dolomitu ako jeden z rozlišovacích znakov pri určovaní sukcesie vzniku minerálov
202
Kochanová, Mária, Peržel, Michal, Salaj, Jozef
Vorkommen der Rhaet-Gesteine inmitten der liassischen Kalk-Dolomitbrekzien der tatriden Hüllenserie in den Kleinen Karpaten
207