Geol_Prac_Spr_021_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, Michal
Nové poznatky širšieho významu z mezozoika centrálnych Karpát
5
Maheľ, Michal
Nové poznatky z niektorých _kľúčových území_ v Strážovskej hornatine
29
Maheľ, Michal, Kullmanová, Anna
Doplnky k manínskej sérii
71
Eristavi, M. S.
Nekotoryje nižnemelovyje golovonogije centraľnych Karpat
81
Biely, Anton
Poznámky ku geológii mezozoika koreňových zón veporíd
109
Kullmanová, Anna
Litologický profil manínskou sériou z okolia Belušských slatín
127
Bajaník, Štefan
Paragenetické pomery na ložisku Hummel
133
Chmelík, Jaroslav, Snopko, Laurenc
Vulkanizmus kremitých porfýrov a ich stratigrafické postavenie v západnej časti gelnickej série Spišsko-gemerského rudohoria
147
Roth, Zdeněk
Paleogeografické rysy západní části československého flyšového pásma Karpat z hlediska poměru Karpat a Českého masivu
181
Zorkovský, Belo
Doplnky k poznaniu petrograficko-chemickej povahy diabázových hornín v juhoslovenskom mezozoiku
195