Geol_Prac_Spr_059_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
K 75. narodeninám akademika Dimitrija Andrusova 7
Slávik, Ján, Konečný, Vlastimil
Vzťahy tektoniky a subsekventného neovulkanizmu Západných Karpát
9
Radzo, Vendelín
Štúdium hydrotermálnych a hypergénnych premien hornín v oblasti rudných žíl Banská Hodruša
39
Karolusová, Eva
Andezit z kameňolomu Bukovinka
69
Fejdiová, Oľga
Preliminary results of grain-size analyses of marine sediments from Rovinj (Jugoslavia)
87
Vaškovský, I., Ložek, V.
The quaternary stratigraphy in the western part of the basin Liptovská kotlina
101
Špička, Václav, Zapletalová, Irena
Příspěvek k problematice spodního miocénu na sv. okaji Vídeňské pánve
141
Kulich, Pavel
Príspevok ku geológii Čiernej hory so zameraním na západnú časť pohoria
157
Husák, Ľudovít
Hustotná a magnetická charakteristika hornín Zemplínskeho ostrova
165
Siblík, Miloš
Spiriferidní a terebratulidní ramenonožci anisu Slovenského krasu
179
Ondrejičková, Anna
Contribution á L` étude de la variabilité de Chlamys (G.) Palmata Lamarck
203
Planderová, Eva
Pliocene Sporomorphs from the west Carpathians mountains and their stratigraphic interpretation
209
Samuel, O.
Niekoľko poznámok k litologicko-faciálnemu a stratigrafickému členeniu paleogénu bradlového pásma
285
Seneš, Ján
V. medzinárodný kongres Committee mediterranean neogene stratigraphy v znamení kulminácie krízy stratigrafie svetového neogénu
299
Vaškovský, Imrich
Správa o účasti na sympóziu neotektonickej komisie UNQUA v Prahe
305
Leško, B., Samuel, O.
Recenzia práce V. V. Gluško-S. S. Kruglov a kol.: Geologičeskoje strojenie i gorjučije iskopajemyje Ukrainskich Karpat (Geologická stavba a živice ukrajinských Karpát), Moskva, 1971
307
Miko, O.
Recenzia práce: Katalóg chemických analýz eruptívnych a metamorfovaných hornín kryštalinika, paleozoika a mezozoika Západných Karpát Slovenska a ich minerály. Zostavovateľ: Hovorka in: Náuka a Zemi, sér. Geol., 6, 1972
311