Geol_Prac_Spr_029_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Laskovský, Vítězslav
10 rokov organizovanej geologicko-prieskumnej činnosti na Slovensku
5
Slávik, Ján
Geologické pomery druhej fázy neogénneho vulkanizmu severnej časti pohoria Vtáčnik (nadložný vulkanizmus)
9
Varga, Imrich
Príspevok ku geológii magnezitového karbónu medzi západným Turcom a Rimavou
31
Grecula, Pavol
Náčrt geologicko-štruktúrnych a ložiskových pomerov medzi Mníškom N/Hnilcom a Prakovcami
49
Abonyi, A., Beňo, J., Furiel, T.
Geologické pomery metasomatického ložiska sideritu v Nižnej Slanej
57
Pecho, Jozef
K problému diskordancie triasu v severogemeridnej synklinále
69
Kubíny, Dušan
Nové poznatky o geológii ložiska pri Píle v Pohronskom Inovci
75
Kubíny, Dušan
O geológii a genéze Fe, Mg karbonátového ložiska pri Čiernom Balogu vo veporidách
82
Brodňan, Milan
Geologická stavba štúrovského uhoľného ložiska
95
Gašparíková, Viera
Mikrobiostratigrafické pomery okolia ložiska Zbudza na východnom Slovensku
105
Juriga, František
K otázke hĺbkového pokračovania banskoštiavnických rudných žíl
111
Čillík, Ivan
Výsledky geologického prieskumu ložiska rumelky pri Malachove
119
Čillík, Ivan
Ložisko mangánovej rudy pri Zázrivej
125
Gavora, Svetozár, Hruškovič, Samuel
Skarnové ložiská vo vulkanitoch Štiavnického pohoria v oblati Hodruša-Vyhne
133
Polák, Stanislav
Ku genéze ložiska dinasových kremencov na vrchu Šobov pri Banskej Štiavnici
143
Bartek, Vladimír
Príspevok k prieskumu handlovského ložiska v oblasti obce Podhradie
157
Bystrický, Ján, Tomko, Igor
Vysokopercentné vápence Slovenského krasu
167
Porubský, Anton
Hydrogeologické pomery dunajského územia medzi Komárnom a Chľabou
173
Struňák, Vojtech
Geologické a hydrologické pomery v povodí Laborca medzi Strážskym a Michalovcami
185