Geol_Prac_Spr_072_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Snopková, Paulína, Bajaník, Štefan
Preukázanie devónu (givet-frasn) vo vrte FV-1 Blhovce
7
Vozár, Jozef
Príspevok k objasneniu stavby a ku koreláciám obalových sérií v severnej časti veporika
19
Planderová, Eva
Biostratigrafické vyhodnotenie karbónu chočského príkrovu na základe palinológie
31
Mello, Ján
Meliatska séria v turnianskom tektonickom okne (Slovenský kras, Západné Karpaty)
61
Bujnovský, Alfonz, Polák, Milan
Korelácia mezozoických litostratigrafických jednotiek Malej Fatry, Veľkej Fatry a sz. časti Nízkych Tatier
77
Borza, Karol, Köhler, Eduard, Samuel, Ondrej
Nové stratigrafické a tektonické poznatky o bradle Skalica
97
Borza, Karol
Valúny albsko-turónskych vápencov zo zlepencov kriedy a paleogénu Západných Karpát
113
Pecho, Jozef
Zlatonosné žily v gemeridách
123
Hovorka, Dušan
Genéza varískych magmatitov Západných Karpát
131
Franko, Ondrej, Snopko, Laurenc
Dusíkové akratotermy v Spišsko-gemerskom rudohorí (Nová hydrogeochemická provincia minerálnych vôd v kryštaliniku Západných Karpát)
149
Franko, Ondrej
Perspektívnosť hydrogeologických štruktúr termálnych vôd na Slovensku s ohľadom na využitie geotermálnej energie
169
Klinec, Albín, Planderová, Eva
Paleozoické metamorfity z oblasti Hnúšte (kohútska subzóna veporíd)
193
Vozárová, Anna, Vozár, Jozef
Kryštalinikum v bazálnej časti chočského príkrovu
195
Šajgalík, J.
Imrich Vaškovský: Kvartér Slovenska. Geologický ústav Dionýza Štúra, 1977
199
Vozár, J.
Michal Maheľ: Geotectonic position of magmatites in the Carpathians, Balkan and Dinarides Západné Karpaty, séria geológia 4, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 1978
201