Nerastné suroviny Slovenska – Ročenka 2022 (Šoltés, Kúšik, Mižák & Kubač, 2023)

Ročenka obsahuje základné informácie o zásobách a ťažbe, spracované na základe Bilancie zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky (BZVL SR), ktorú každoročne vypracúva odbor informatiky ŠGÚDŠ pre Ministerstvo životného prostredia SR a na základe informácií poskytnutých Hlavným banským úradom. Obchodné štatistiky sú spracované na základe údajov poskytnutých Štatistickým úradom SR. Informácie o odhade ťažby nerastných surovín v chránených územiach prírody sú spracované v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR. Pri spracovaní ročenky sa použilo množstvo domácich a zahraničných odborných podkladov. Každej surovine je venovaná samostatná kapitola rozdelená na časti:

  1. Evidované ložiská (mapa)
  2. Zásoby a ťažba
  3. Ťažobné organizácie
  4. Obchodná štatistika
  5. Svetová ťažba
  6. Ceny

Prehľad je doplnený o štatistické údaje o zásobách a ťažbe na ložiskách nevyhradených nerastov, evidovaných v Evidencii ložísk nevyhradených nerastov (ELNN).

Rocenka_NS_2020u
NS_2019_m
roc_ NS-2018_m
OBALKA-NS-17_web
OBALKA-NS-16_verz_13.cdr
OBALKA-NS-15.cdr
NS 14 ob
rocns13 m
rocns12 m
rocns11m
rocns10 m
rocns09m
rocns08m
rocns07m
rocns06m
rocns05m
rocns04m
rocns03m
rocns02m