Číslo projektu: 21005
Skratka: BrineRIS

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je zapojený do projektu ako Task Partner, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť a poskytnúť databázu údajov vhodných zdrojových soľaniek pre možnosti získavania  vybraných KNS a následný výber pre ich technologické spracovanie (extrakcia požadovaných kovov  s hlavným zameraním na Li). Ciele projektu sú v zmysle plnenia Európskej zelenej dohody (COM (2019) 640 final) a tiež prispievajú k zvýšeniu diverzifikácie zdrojov KNS (COM (2020) 474 final).  

Stručný opis zamerania projektu

Obmedzený prístup ku kritickým nerastným surovinám (KNS) je hlavnou prekážkou rozvoja odvetvia špičkových technológií a batérií. Vďaka výraznému vývoju účinných technológií získavania rozpustných prvkov je vysoko mineralizovaná voda potenciálnym nekonvenčným zdrojom kovov. Soľanky, ktoré sa zvyčajne vyskytujú vo veľkých hĺbkach, v podmienkach vysokého tlaku a vysokých teplôt, mineralizované do 300-350 g/l môžu obsahovať ekonomické koncentrácie kovových prvkov, ako je Li, Mg, Sr, Na, Ba a iné. Zabezpečenie dodávok kovov pre batérie pre Európu je uskutočniteľnejšie tým, že sa siahne po netradičných zdrojoch a inovatívnych technológiách, ktoré zabezpečia udržateľné využívanie. Je dokázané napr. od britskej spoločnosti Cornish Lithium a austrálsko-nemeckej Vulcan Energy Group, že je možné vybudovať novú ekologickú spoločnosť poskytujúcu suroviny pre zelenú priemyselnú revolúciu založenú na termálnej soľanke.

Technológia potrebná na získavanie kovových prvkov zo soľanky je vo vývoji v niekoľkých projektoch KAVA, napr. EuGeLi alebo Morecovery. Lokalizovaný zdroj soľanky so spoľahlivými a stabilnými zdrojmi kovov je však stále otvorenou otázkou. Projekt BrineRIS vyhľadá soľné roztoky vhodné na ekonomické získavanie kovov a otestuje vznikajúce technológie získavania na mieste. Projekt BrineRIS so zameraním na krajiny RIS Pyrenejského polostrova a Vyšehradskej skupiny, v ktorých sú overené zdroje termálnej soľanky, prinesie overené informácie o soľankách obohatených o Li a ďalšie cenné prvky. Osobitná pozornosť bude venovaná existujúcim prítokom banských vôd a prevádzkovaným geotermálnym vrtom. V rámci projektu bude interaktívna platforma BrineRIS vyvinutá na základe skúseností Európskeho inštitútu lítia (ELI). Zhromaždené údaje o dostupných ložiskách soľanky, súčasných projektoch, právnych otázkach a technologickom hodnotení pre získavanie kovov a výrobu geotermálnej energie budú v popredí pre budúce projekty a investičné prípady ERMA. Osvedčené postupy, skúsenosti a know-how sa budú zdieľať prostredníctvom testovania nových technológií obnovy, ktoré vyvíjajú partneri mimo RIS (UGent, GTK) v krajinách RIS. Podporí inovácie a podnikanie a povedie k vzniku pracovných príležitostí a vybudovaniu kapacity surovín v partnerských krajinách RIS. V konzorciu je zapojených 12 partnerov zo šiestich krajín

Projekt má tri kľúčové ciele:

(I) Zvýšiť povedomie o metalogénnom potenciáli geotermálnej soľanky v krajinách RIS (Regional Innovation Scheme) mapovaním zdrojov soľanky a odhadovaním množstva KNS a iných cenných kovov s osobitnou pozornosťou na lítium. Táto aktivita sa bude týkať šiestich krajín RIS – Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Španielska a Portugalska.

(II) Vybudovať kapacity krajín RIS v technológiách ťažby kovov s nízkym obsahom uhlíka súvisiacich s geotermálnymi soľami zdieľaním skúseností s vývojom inovatívnych riešení obnovy a výmenou znalostí s kľúčovými hráčmi v oblasti geotermálnej obnovy z krajín mimo RIS. Prostredníctvom vzdelávania a školenia študentov a špecialistov z krajín RIS zvýši BrineRIS konkurencieschopnosť a inovatívnosť pracovnej sily RIS. Tieto aktivity budú smerované do partnerských krajín a zainteresovaných strán aj z iných regiónov RIS (Pobaltie, Balkán, Ukrajina), pričom im bude ponúknutá bezplatná účasť na rozšírenie dopadu projektu.

(III) Prilákať investorov do krajín RIS vytvorením interaktívnej platformy potenciálnych projektov geotermálnej soľanky a prípravou aspoň jedného investičného prípadu pre ERMA. Týmto spôsobom zvyšujeme geografické pokrytie projektu pre zainteresované strany z celého sveta. Tento cieľ bude podporený úzkou spoluprácou s Business Advisory Board (BAB).

mapka brineris

Konzorcium:

❑ Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones, Cientificas M.P., CSIC (Spanish National Research Council) [Spain, CLC South Core Partner]
❑ European Lithium Institute eLi [Belgium/Germany, CLC Central, Associated Third Party]
❑ Geologian tutkimuskeskus, GTK (Geological Survey of Finland) [Finland, CLC Baltic Core Partner]
❑ Ghent University [Belgium, CLC West Core Partner]
❑ Politechnika Wroclawska (Wroclaw University of Science and Technology, WUST) [Poland, CLC East Core Partner]
❑ Redstone Exploration Services Sp. z o.o. [Poland, CLC East Project Partner]
❑ Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF) [Germany, CLC East Core Partner]
❑University of Miskolc [Hungary, CLC East Core Partner]
❑ Polish Geological Institute-National Research Institue [RIS Task Partner]
❑ Czech Geological Survey [RIS Task Partner]
❑ State Geological Institute of Dionyz Stur [RIS Task Partner]
❑ Rotaqua [RIS Task Partner]

fotka brineris

Stretnutie členov konzorcia projektu BrineRIS, Vroclav, september 2022

V prípade potreby ďalších informácií o projekte prosím kontaktovať:

Mgr. Zuzana Kollová
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Regionálne centrum Košice
Jesenského 8
040 01 Košice

tel: ++421/55-6250043

e-mail: zuzana.kollova@geology.sk