Podrobná informácia:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 2022-2026 projekt výskumu a vývoja Výskum najvhodnejších technologických typov domácich zdrojových surovín pre výrobu kovového horčíka a kremíkového kovu a technológií na prípravu medziproduktov„ (akronym MgSiTech) . 

Anotácia projektu

V súčasnom období, aj vzhľadom na svetovú pandemickú situáciu, je zabezpečenie bezproblémového prístupu štátov Európskej únie k nerastným surovinám jedným z dôležitých cieľov Európskej komisie v oblasti nerastných surovín. Posilnenie udržateľného a zodpovedného získavania domácich surovín si vyžaduje mať relevantné informácie o jednotlivých nerastných surovinách. Medzi kritické suroviny patria aj kovový horčík a kremíkový kov, na výrobu ktorých má Slovenská republika dostatočné zásoby zdrojových surovín. Aplikácia známych technologických postupov na spracovanie domácich zdrojových surovín z vytypovaných ložísk v rámci experimentálneho laboratórneho výskumu umožní definovať optimálne podmienky a postupy pre poloprevádzkovú prípravu vysokočistého kremeňa a medziproduktov pre výrobu kovového horčíka. Navrhnuté postupy budú otestované v modelových a poloprevádzových podmienkach.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je technologický výskum metodických postupov na prípravu strategických metalurgických surovín a návrh postupov pre poloprevádzkové/prevádzkové spracovanie vhodných domácich zdrojov surovín. Čiastkové ciele projektu zahŕňajú nasledovné etapy:

  1. etapa: Vytypovanie a overenie vytypovaných domácich ložísk surovín, ktoré sú vhodné na výrobu ferosilícia a kremíka metalurgickej a vysokočistej kvality a kovového Mg.
  2. etapa: Experimentálny výskum pre určenie optimálnych metodických postupov na získanie a prípravu Mg medziproduktov z horčíkových surovín z vytypovaných ložísk.
  3. etapa: Experimentálny výskum pre určenie optimálnych metodických postupov pre dosiahnutie maximálnej výťažnosti Si produktov vo vzťahu k vstupnej kremennej surovine.
  4. etapa: Testovanie v modelovom a poloprevádzkovom režime.
  5. etapa: Kvalifikovaný odhad (prognózne zdroje) kovového horčíka a kremíkového kovu pre vytypované ložiská domácich zdrojových surovín.

Projekt sa bude zaoberať problematikou geologickej stavby vybraných ložísk kremenných a dolomitických surovín, priestorovým rozložením blokov zásob na ložiskách a potenciálnou vhodnosťou jednotlivých typov suroviny a ich kvantitatívnou a kvalitatívnou charakteristikou podľa požiadaviek výsledkov technologického výskumu.

Riešenie projektu zahŕňa využitie adekvátnych a overených technických a technologických postupov pre spracovanie nerudných surovín. Rôzne postupy úpravy, resp. predúpravy budú zaraďované podľa charakteru vzoriek. V rámci technických prác budú realizované aj modifikácie vzoriek termickým spôsobom s cieľom prípravy MgO, CaO-MgO medziproduktov zo vstupných minerálnych zložiek. Laboratórne technologické práce budú ďalej zahŕňať gravitačné a elektromagnetické rozdružovanie skúmaných vzoriek, príp. obrátenú penovú flotáciu.

Homogénne časti vstupných vzoriek a tiež výstupné produkty po úprave budú identifikované rtg. difrakčnou analýzou, chemickými analýzami, termickou analýzou a niektoré vzorky aj mikroanalýzami na preukázanie prítomných minerálnych fáz MgO, CaO-MgO produktov a čistoty SiO2 produktov.

Kľúčovou bude špecifikácia podmienok mechanických a termických modifikácii vstupných surovín v procese  prípravy požadovaných medziproduktov a produktov, čo je v podmienkach laboratórneho výskum reálne dosiahnuteľné. Výsledky experimentálneho výskumu pre prípravu horečnatých medziproduktov a vysokočistého kremeňa pre výrobu kritických surovín – kovového horčíka a kremíkového kovu sa tak budú môcť overiť v modelovom režime.  Na ich základe sa stanovia podmienky na testovanie  v  poloprevádzkovom režime.

Získané výsledky budú prínosom najmä pre domácich výrobcov ferozliatin, nakoľko, pri preukázaní vhodnosti testovaných vstupných surovín, by sa znížili náklady na jej získavanie, ako aj dopravu. Zároveň, pri súčasnej kríze spojenej s týmito strategickými surovinami, sa domácim výrobcom otvára priestor pre, aspoň čiastočné, vykrytie ich nedostatku na trhu.

Výrobca kremíkových produktov (ferosilícia a metalurgického kremíka) – OFZ Istebné a.s. bol ochotný na aplikovanom výskume participovať s cieľom využívať domáce surovinové zdroje.
 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať pracovníčku ŠGÚDŠ, regionálne centrum Košice:

Ing. Zuzana Danková, PhD.
zodpovedná riešiteľka APVV projektu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum Košice

Jesenského 8

040 01 Košice
tel: 055/62 243 15
e-mail: zuzana.dankova@geology.sk