Úvod
Projekt zohľadňuje a logicky nadväzuje na výsledky z monitoringu podzemných vôd z predchádzajúcich rokov, ktoré boli financované prostredníctvom štátneho rozpočtu a Kohézneho fondu. Projekt pre monitorovanie kvality podzemných vôd je vypracovaný v súlade s požiadavkami relevantných smerníc EÚ, medzinárodných dohôd, Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z., Nariadenia vlády SR č. 416/2011 Z. z., Vyhláškou MPŽPR SR č. 418/2010 Z. z. a požiadaviek na spracovanie Kvalitatívnej vodohospodárskej bilancie.

Základným dokumentom pre vypracovanie plánu monitorovania je Rámcový program monitorovania vôd Slovenska (ďalej RPM) na roky 2016 – 2021, ktorý reprezentuje základný plánovací dokument na realizáciu monitorovania vôd pre plánovacie obdobie. RPM je vypracovaný v zmysle vodného zákona (Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a v zmysle požiadaviek vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona, je v súlade s medzinárodnou legislatívou a platnou legislatívou pre oblasť vôd v SR.

Ročný program monitorovania na rok 2016 bol východiskovým dokumentom pre vypracovanie projektu, upresňuje miesta, rozsah a frekvenciu sledovaných ukazovateľov. Na základe ročného programu bol vypracovaný plán realizácie projektu na 5 rokov riešenia, od roku 2016 do 2020.
Aby bol realizovaný celý Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na roky 2016 – 2021, v roku 2020 bola schválená žiadosť na predĺženie doby riešenia projektu o jeden rok, ktorý zahŕňa monitorovanie podzemných vôd SR aj na rok 2021.

Cieľ geologickej úlohy
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity podzemných vôd prostredníctvom celého súboru anorganických a organických ukazovateľov.

Spôsob realizácie aktivít projektu
Realizáciou projektu sa sleduje kvalitatívny stav útvarov podzemnej vody SR prostredníctvom celého súboru anorganických a organických ukazovateľov. Hodnotenie údajov kvality podzemných vôd bude vykonané porovnaním nameraných a limitných hodnôt uvedených v nariadení vlády SR č. 496/2010 Z. z. Výsledky pre hodnotenie chemického stavu sa spracujú podľa nariadenia vlády SR č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvarov podzemných vôd a nariadenia vlády č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd.
Posúdenie prekročení koncentrácií znečisťujúcich látok v porovnaní s limitmi bude podkladom pre analýzu zhoršenia ekologickej alebo chemickej kvality takýchto útvarov, ktoré môže zapríčiniť značné poškodenie suchozemských ekosystémov priamo závislých na útvare podzemnej vody.

Realizácia aktivít projektu je navrhnutá v zmysle schváleného Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na roky 2016 – 2021. Aktivity projektu prispejú k plneniu záväzkov v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality vôd vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vodách (Smernica č. 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky).

Analýzy sú vykonávané v súlade s ročným Programom monitorovania stavu vôd v SR na roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 tak, aby sa zabezpečili komplexné informácie o stave a kvalite podzemných vôd.
Odbery vzoriek podzemných vôd zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Odbery vzoriek pre stanovenie izotopov prvkov zabezpečuje Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH). Náklady na odbery vzoriek nie sú zahrnuté v tomto projekte.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ) vykonáva analýzy vzoriek podzemných vôd v plnom rozsahu. Zabezpečenie prevádzky/riešenia projektu – výkon chemických analýz podzemných vôd je realizovaný prostredníctvom vlastných zamestnancov ŠGÚDŠ, Odboru geoanalytických laboratórií (GAL) v Spišskej Novej Vsi, Izotopového laboratória v Bratislave a Odboru ekonomiky a hospodárskej správy.
V GAL pracuje kvalifikovaný tím pracovníkov, ktorí majú požadované odborné vzdelanie a praktické skúsenosti. Riadenie a vykonávanie internej finančnej kontroly projektu je zabezpečované v ŠGÚDŠ v zmysle internej smernice o predbežnej a priebežnej finančnej kontrole.

Monitorovanie skutočného napredovania realizácie projektu sa vykonáva v ŠGÚDŠ v súlade so schválenými Programami monitorovania stavu vôd na roky 2016 – 2021. Projekt bude prevádzkovaný počas obdobia rokov 2016 až 2021. Ukončenie projektu je 31.3.2022.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd predstavuje jeden zo základných nástrojov plánovania využívania a ochrany vôd v Slovenskej republike. Realizáciou projektu sa získajú informácie o stave a kvalite vodných útvarov podzemných vôd v súlade s relevantnými právnymi predpismi a dokumentmi tak, ako sú definované v RPM.
Po zrealizovaní projektu budú spracované dáta kvality a vyhodnotenie stavu a trendu vývoja zmien chemického zloženia podzemných vôd podkladom pre dlhodobé hodnotenie stavu podzemných vôd SR, tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti.

Výsledky monitoringu kvality podzemných vôd, z celého územia Slovenska, budú využité pre hodnotenie útvarov podzemných vôd, ako je zabezpečenie ich ochrany, zlepšenie ich stavu, sledovanie rovnováhy medzi odbermi podzemných vôd a doplňovaním ich množstiev. Sledovanie trendu znečisťujúcich látok v podzemných vôd poskytne informácie, či dochádza k postupnému zlepšovaniu kvality podzemných vôd, znižovania znečistenia podzemných vôd v dôsledku ľudskej činnosti.

Keďže podzemné vody sú hlavným zdrojom pitných vôd v SR, ich ochranou sa zabezpečí využiteľnosť zdrojov pitných vôd budúcim generáciám. Zabezpečí sa plnenie požiadaviek pre reportovanie správ pre Environmentálnu Európsku Agentúru (EEA) o stave a kvalite podzemných vôd SR. Pravidelná ročná povinnosť podávania správ pre EEA sa dotýka dátových tokov zameraných na podzemné vody. Pre uskutočnenie cieľov projektu, budú realizované analýzy ukazovateľov podzemných vôd tak, aby boli splnené plánované počty merateľných ukazovateľov uvedených v projekte.

Výsledky analýz z monitorovania hraničných podzemných vôd budú hodnotené na základe jednotlivých medzivládnych dohôd a medzištátnych zmlúv.

Prínosom projektu bude aj napĺňanie jedného zo strategických zámerov Národného programu kvality SR, ku ktorým popri iných patrí tiež ochrana životného prostredia v súlade s predpismi a stratégiami EÚ a zabezpečenie udržateľného hospodárenia s vodou – vodné hospodárstvo.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú práce pokračovať v stanovovanom rozsahu a kvalite v plánovaných Programoch monitoringu vôd SR na nasledujúce roky, resp. budú vypracované návrhy opatrení pre konkrétne rizikové územia na zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršenia stavu útvarov podzemných vôd. Navrhnú sa opatrenia na zvrátenie akéhokoľvek významného vzostupného trendu koncentrácie akejkoľvek znečisťujúcej látky, ktorá je spôsobená ľudskou činnosťou, s cieľom postupného znižovania znečisťovania podzemnej vody v sledovaných územiach.Tieto návrhy budú prispievať k plneniu koncepcie trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, ktoré sú súčasťou predpisov EU a aj národnej legislatívy.

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ v Bratislave:

Ing. Daniela Mackových, CSc
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Regionálne centrum Spišská Nová Ves

Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel: 02/59375184
tel: 053/4190134
e-mail: daniela.mackovych@geology.sk