efrr_vertical

Úvod

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ) ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky rieši v období 2018 – 2023 geologickú úlohu „Monitoring zosuvných deformácií“. Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a úloha bude realizovaná v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia v rámci jeho Prioritnej osi 3: „Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy“, investičnej priority 3.1 „Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof“, špecifického cieľa 3.1.2: „Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)“. Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37 (zverejnenej 28. decembra 2017).

 

Cieľ geologickej úlohy

Hlavným cieľom predkladanej geologickej úlohy je zlepšenie prevencie zosuvných rizík monitorovaním tých svahových deformácií, ktoré z hľadiska spoločensko-ekonomickej významnosti (ohrozenie života a majetku) a z toho vyplývajúceho zosuvného rizika podľa stupnice odporúčanej Európskou Komisiou pre hodnotenie multirizika predstavujú v súčasnosti najzávažnejšie zosuvné lokality v rámci Slovenskej republiky.

 

Postup riešenia úlohy

Postup riešenia geologickej úlohy je v súlade s relevantnými právnymi predpismi SR a EÚ, najmä Zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. Ďalej sú to zákony č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov; 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V neposlednom rade je postupované i v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z praktického hľadiska sa budú v rámci riešenia geologickej úlohy realizovať práce, ktoré spadajú pod monitorovanie geologických faktorov životného prostredia. Merania budú zabezpečované na jestvujúcej monitorovacej sieti, ktorá bude rekonštruovaná tak, aby bola zabezpečená technická funkčnosť monitorovacích objektov, zároveň, podľa potreby, budú na jednotlivých lokalitách vybudované nové monitorovacie objekty. Základnými monitorovacími metódami v zosuvných územiach budú:

– meranie pohybu zosuvných hmôt, založené na meraní posunov bodov monitorovacej siete v určitých časových intervaloch (geodetické merania, fotogrametrické merania),

– meranie deformácií na úrovni šmykových plôch prostredníctvom metódy presnej inklinometrie,

– meranie rýchlosti pohybu prirodzených odrážačov prostredníctvom metódy InSAR (z angl. Interferometric Synthetic Aperture Radar; v troch oblastiach – okolie Prievidze, Prešova a Košíc),

– meranie zmien zosuvotvorných faktorov (meranie vlhkosti nenasýtenej zóny, meranie zmien hĺbky hladiny podzemnej vody v otvorených alebo v uzavretých piezometroch),

– meranie širšieho spektra klimatických faktorov (rýchlosti a smeru vetra, atmosférického tlaku, teploty vzduchu, relatívnej vlhkosti, zrážkových úhrnov, radiačnej bilancie; na lokalite Nižná Myšľa),

– meranie množstva odtekajúcej vody z drenážnych zariadení (indikátor účinnosti sanačného opatrenia).

Z monitorovacích prístrojov bude zabezpečovaný kontinuálny zber údajov a ich zasielanie do centra monitorovacieho systému, čo umožní on-line sledovanie vplyvu geologického prostredia na životné prostredie, stavby a ľudské aktivity, a naopak, vplyv ľudských činností a stavieb na geologické prostredie. Získané informácie umožnia prognózovať rozsah očakávaných javov a predpovedať dobu ich výskytu, čo vytvára základ pre definovanie kritických stavov nevyhnutných pri budovaní systémov včasného varovania.

Prevažná časť technických prác bude súvisieť s prácami pri rozširovaní monitorovacej siete, pozostávajúcej z inklinometrických a piezometrických vrtov, vrtov pre inštaláciu snímačov pôdnej vlhkosti a snímačov pórových tlakov, kútových odrážačov pre technológiu InSAR. Na najvýznamnejšej zosuvnej lokalite Nižná Myšľa bude zabezpečená inštalácia klimatickej stanice. Zároveň pre účely inštalácie automatických zariadení budú rekonštruované existujúce monitorovacie objekty vrátane ústí odvodňovacích vrtov, ktoré budú inštrumentované automatickými prietokomermi. Súčasťou budovania nových monitorovacích objektov je i príslušná geologická dokumentácia, riešenia stretov záujmov a vytvorenie čiastkových správ, v ktorých budú zhrnuté výsledky realizovaných geologických (vrtných) prác.

Pri vykonávaní geologických prác bude kladený vysoký dôraz na ochranu životného prostredia v zmysle všetkých platných legislatívnych predpisov. Projektované geologické práce budú vykonávané odborne spôsobilými osobami pre daný druh geologických prác. Pri vykonávaní vrtných prác bude kladený dôraz najmä na ochranu pôd a vôd pred znečistením najmä ropnými látkami a inými znečisťujúcimi materiálmi (vrtná technika).

Informácie o riešení predloženého projektu budú prezentované jednak v záverečnej správe ako aj v rámci funkčného informačného systému.

Zoznam zosuvných lokalít je uvedený v tab. 1.

Plocha 2 – plocha svahových deformácií v rôznom stupni pohybovej aktivity, ktoré budú monitorované technológiou InSAR,

* – uvedená plocha zahrňuje aktívne zosuvy z roku 2013,

** – plocha aktívneho zosuvného územia z roku 2016; zosuvné územie z roku 1974 má plochu 2,97 ha,

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať pracovníka ŠGÚDŠ v Bratislave:

 

Mgr. Peter Ondrejka, PhD.

zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1

81704 Bratislava

tel: 02/59375468

e-mail: peter.ondrejka@geology.sk