efrr_vertical

Úvod

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, riešil v období 2019-2020 geologickú úlohu „Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa“. Projekt bol realizovaný v súlade s Operačným programomKvalita životného prostredia v rámci jeho Prioritnej osi 3: „Podpora riadenia rizík, riadeniamimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenouklímy“, investičnej priority 3.1 „Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiťpredchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof“, špecifického cieľa3.1.2: „Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciuenvironmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)“ (kód výzvy OPKZP-PO3-SC312-2017-37, zverejnenej28. 12. 2017). Špecifický cieľ bol zameraný nariešenie sekundárnych problémov spôsobených prejavmi zmeny klímy, konkrétne na rizikáspojené s výdatnými dažďami, ktoré môžu spôsobovať okrem vzniku povodní aj možný vznikzosuvov. Tie sa objavujú čoraz častejšie na územiach, ktoré nimi v minulosti neboli postihnuté.Projekt zároveň vychádzal z koncepčnéhodokumentu, schváleného uznesením vlády č.248/2018 Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 – 2020) – aktualizácia, ktorý určujerámcové úlohy a opatrenia na postupné znižovanie zosuvných rizík súvisiacich s povodňami.

Cieľ geologickej úlohy

Hlavným cieľom geologickej úlohy bolo zlepšenie prevencie zosuvných rizíkzabezpečením inžinierskogeologického prieskumu tých svahových deformácií, ktoréz hľadiska spoločensko-ekonomickej významnosti (ohrozenie života a majetku), a z tohovyplývajúceho zosuvného rizika podľa stupnice odporúčanou Európskou Komisiou prehodnotenie multirizika (Marzocchi et al., 2009), predstavujú v súčasnosti závažnézosuvné lokality v rámci Slovenskej republiky.Hlavnou aktivitou projektu bol inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií realizovaný na 11 socioekonomickyvýznamných lokalitách (obrázky 1, 2): Veľká Čausa, Ľubietová – nad ihriskom, Lipovany 1,Malá Franková, Levočské Lúky, Fintice, Vyšná Voľa, Bardejov – Pravoslávny chrám, Sveržov,Zlaté 2, Regetovka.

Obrázok 1 : Situácia lokalít s prieskumom svahových deformácií v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji

Obrázok 2: Situácia lokalít s prieskumom svahových deformácií v Prešovskom kraji

Postup riešenia úlohy

Pre dosiahnutie cieľov bol realizovaný súbor geologických prác: projektovanie; sled, riadenie a koordinácia; spracovanie archívnych údajov; technické – vrtné a ostatné práce; vzorkovacie a laboratórne práce; geodetické práce; geofyzikálne práce; účelové inžinierskogeologické mapovanie; vyhodnotenie výsledkov vrátane ich grafického, textového a digitálneho spracovania; stabilitné výpočty; záverečné spracovanie a ďalšie.Činnosti v rámci prieskumných prác sa sústredili najmä na:

zhodnotenie podmienok a faktorov vzniku a vývoja svahových pohybov na porušenom území,

–           zhodnotenie intenzity porušenia svahov a vplyvu svahových deformácií na využitie územia;

–           účelové inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií a ich širšieho okolia,

–           overenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov území postihnutých svahovými deformáciami, najmä zistenielitologického zloženia hornín, hladiny podzemnej vody, priestorového rozloženia šmykových plôch,

–           spresnenie inžinierskogeologických pomerov porušeného územia,

–           realizáciu okamžitých protihavarijných opatrení svahových deformácií na lokalitách

Veľká Čausa a Ľubietová – nad ihriskom,

–           výpočty stability svahových deformácií na určených šmykových plochách,

–           zostavenie podrobných inžinierskogeologických máp so zameraním na stabilitu svahov doplnených o inžinierskogeologické profily,

–           návrh sanácie svahových deformácií v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia obyvateľstva, majetku a infraštruktúry.

Postup riešenia geologickej úlohy bol v súlade s relevantnými právnymi predpismi SR a EÚ, najmä Zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Projekt bol ukončený vypracovaním záverečnej správy, ktorej prílohami sú čiastkové záverečné správy inžinierskogeologických prieskumov z 11 prieskumných lokalít. Realizácia projektu poskytla zhodnotenia inžinierskogeologických pomerov svahových deformácií na vybraných lokalitách, ktoré sú zdrojom podkladových údajov pre projekčný návrh a realizáciu sanácií svahových deformácií, čo by v konečnom dôsledku malo zabezpečiť stabilizáciu zosuvného územia, resp. minimalizovať negatívne vplyvy zosuvných deformácií na životy a majetok obyvateľov a na životné prostredie. Na vybraných lokalitách boli, pre možnosť ďalšieho sledovania svahových deformácií, vybudované monitorovacie vrty, a to na lokalitách Veľká Čausa, Fintice, Vyšná Voľa, Sveržov (inklinometrické a piezometrické vrty) a na lokalite Bardejov – Pravoslávny chrám (piezometrické vrty). V prípade lokalít Veľká Čausa a Ľubietová – nad ihriskom boli realizované okrem prieskumných prác aj okamžité protihavarijné opatrenia, ktorých cieľom bolo spomaliť svahový pohyb a minimalizovať škody ním spôsobené.

Mgr. Ingrid Mašlárová
zodpovedná riešiteľka geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava

Pracovisko: Regionálne centrum Spišská Nová Ves

Telefón: 053/4190152

e-mail: ingrid.maslarova@geology.sk