Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 2021-2023 geologickú úlohu „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 2. časť „(v skratke ZMEZ2). Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) (kód výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-4, zverejnenej 11.9.2015).

Hlavným cieľom geologickej úlohy ZMEZ1 je zabezpečenie monitorovania vybraných environmentálnych záťaží (ďalej ako EZ) na Slovensku. Geologická úloha napĺňa programové ciele vlády Slovenskej republiky, ktoré sú definované v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021 a nadväzuje na výsledky úloh MŽP SR, ktoré boli na Slovensku riešené v rokoch 2012-2020 v rámci Operačného programu životné prostredie:

  • Monitorovanie EZ na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
  • Prieskum EZ na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
  • Sanácia EZ na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
  • Pravdepodobné EZ – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
  • Zabezpečenie monitorovania EZ Slovenska – 1. časť.

Ďalšie informácie o konkrétnych lokalitách EZ je možné získať na stránke SAŽP, ktorá prevádzkuje informačný systém o EZ (http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system).

Postup riešenia geologickej úlohy je v súlade s relevantnými právnymi predpismi EÚ, predovšetkým so Smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva a Smernicou 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality. Ďalšie dôležité dokumenty, o ktoré sa opiera metodické riešenie predkladanej geologickej úlohy, sú Spoločná implementačná stratégia pre Rámcovú smernicu o vodách, najmä Pokyn č. 17 na zabránenie alebo obmedzenie priamych a nepriamych vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd, Pokyn č. 7 o monitorovaní a Pokyn č. 15 o monitorovaní podzemných vôd. Postup riešenia taktiež napĺňa ciele dôležitého strategického dokumentu Slovenskej republiky „ŠPS EZ 2016-2021“. Dôležitým predpisom je aj zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z. a vykonávacej Vyhlášky č. 255/2010, ktorá stanovuje základné povinnosti a opatrenia, ktoré majú prevádzkovatelia prijať na správne a bezpečné nakladanie s ťažobným odpadom, aby nebolo ohrozené verejné zdravie a nebolo ohrozené alebo poškodené životné prostredie. EZ je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (§ 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z.). Vybrané lokality predstavujú EZ po historickej banskej činnosti, ako napríklad výtoky kontaminovaných vôd zo štôlní, úložiská ťažobného odpadu (haldy, odkaliská), atď. v rôznych geologických podmienkach, ktoré si vyžadujú individuálny špecifický prístup riešenia.

Z praktického hľadiska sa budú v rámci riešenia ZMEZ2 realizovať rôzne druhy terénnych geologických a geologicko-technických (vrtných) prác. V rámci riešenia geologickej úlohy budú realizované terénne merania a odbery vzoriek, pevných materiálov (zemín/hornín, pôd, riečnych sedimentov, haldového materiálu, materiálu z odkalísk) ale aj podzemných a povrchových vôd na analytické spracovanie. Geologické práce budú realizované v súlade s ustanoveniami Zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o geologických prácach“), ako aj Vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geologických prácach v znení neskorších predpisov.

Technické práce budú vykonávané v rámci účelového vybudovania monitorovacej siete pre vybrané environmentálne záťaže. Budú zahŕňať najmä vŕtanie monitorovacích vrtov s hĺbkou v priemere cca 15 m. Počet vrtov pre jednotlivé konkrétne lokality, ich presnejšia špecifikácia a situovanie budú spresnené na základe zistených skutočností a výsledkov rekognoskácie lokalít v priebehu prvej fázy riešenia geologickej úlohy. Pri lokalizácii a realizácii vrtov sa zvlášť starostlivo komunikuje s vlastníkmi dotknutých pozemkov, príp. inými relevantnými subjektmi (napr. OÚŽP, samospráva, zainteresované fyzické osoby) tak, aby sa dosiahol obojstranne prijateľný konsenzus.

Základ prác tvorí realizácia monitoringu v stanovenej existujúcej monitorovacej sieti, podľa vypracovaného programu monitorovania – ten pozostáva najmä z pravidelných terénnych meraní, odberov vzoriek najmä vôd, ale prípadne aj pevných materiálov (zemín, hornín), príp. iných typov vzoriek. Frekvencia vzorkovania bude v rozmedzí od 2 až 4 krát ročne, v závislosti na potrebách lokality. Vzorky sa následne analyzujú a výsledky sa vyhodnocujú.

Realizácia projektu ZMEZ2, prostredníctvom monitorovania siete objektov na lokalitách a následného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov monitorovania, umožní potrebné účelové posúdenie aktuálneho stavu znečistenia (včítane zhodnotenie trendov vývoja znečistenia) a predbežného zhodnotenia rizika na vybraných EZ. V rámci geologickej úlohy sa bude monitorovať 41 lokalít rozmiestnených po celom Slovensku (Obrázok č.1). Zoznam konkrétnych lokalít je uvedený v Tabuľke č. 1. Pre každú lokalitu je určený riešiteľ koordinujúci práce na konkrétnej lokalite. Každoročne sa budú výsledky sumarizovať prostredníctvom ročných priebežných správ. V roku 2023 sa tento projekt ukončí vypracovaním správy, ktorá bude zahŕňať uceleným spôsobom spracované informácie o sledovaných EZ a základné odporúčania pre ďalší postup na lokalitách. Tieto informácie pomôžu dotknutým osobám, štátnym inštitúciám a samospráve v rozhodovaní o postupe pri riešení problému jednotlivých EZ (napr. redukovať, príp. ukončiť monitorovanie, navrhnúť sanáciu, odporučiť vykonanie podrobného prieskumu). Po ukončení projektu ZMEZ2 (koniec roku 2023) sa na lokalitách predpokladá pokračovanie monitorovania po dobu 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu.

Obrázok 1 Mapa vybraných environmentálnych záťaží navrhovaných na monitorovanie:

Tabuľka 1 Zoznam environmentálnych záťaží na ktorých sa realizuje monitorovanie (v zátvorke je identifikátor IS EZ):

tabulka zmez pr 3 12-07-2021

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ v Bratislave:

RNDr. Dušan Kúšik, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375323
e-mail: dusan.kusik@geology.sk

alebo

Mgr. Stanislav Šoltés, PhD.
zástupca zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375310
e-mail: stanislav.soltes@geology.sk