08 enos logo

Úvod

Vzhľadom k záväzku EÚ znížiť celkové emisie skleníkových plynov do roku 2050 o minimálne 80%, je v súčasnosti potrebné rozširovať a uplatňovať technológiu zachytávania a uskladňovania uhlíka (CCS-Carbon Capture and Storage) pre elektrárne a kľúčové priemyselné odvetvia. Z toho vyplýva potreba skladovania odhadom 3 až 13 miliárd3 ton CO2 v Európe. Vzhľadom na tieto čísla sa Európa nemôže spoliehať výlučne na Severné more a to aj napriek veľkému a ľahko dostupnému skladovaciemu potenciálu. Ukladanie CO2 na pevnine ponúka väčšiu flexibilitu a znížené náklady na infraštruktúru a na monitorovanie. Umožnenie ukladania na pevnine bude podporovať riadenie stratégií dekarbonizácie na úrovni územia a súčasne zvýši bezpečnosť dodávok energie a miestnych hospodárskych činností a zabezpečí pracovné miesta. Úspešné ukladanie na pevnine však tiež vyžaduje, aby boli prekonané niektoré unikátne technické a spoločenské výzvy.

Cieľ geologickej úlohy

Projekt ENOS je iniciatívou konzorcia CO2GeoNet a European Network of Excellence týkajúcej sa geologického ukladania CO2 a cieľom je podpora a rozvoj pevninského ukladania CO2 v priestore Európy prostredníctvom:1) vývoja, testovania a demonštrácie špecifických kľúčových technológií pre ukladanie na pevnine v „reálnych podmienkach“,2) vytvorenia priaznivého povedomia v Európe pre ukladanie na pevnine pomocou:i) podpory zdieľania znalostí, kvôli maximalizovaniu výhod vybraných lokalít,ii) zjednotenia výskumu a najdostupnejších technológii a postupov, získaných pri experimentoch in situiii) podporovania prípravy nových pilotných projektov a pretváranie pilotných projektov na demonštračné,iv) dialógu a komunikácie sprístupniť inovácie širokej verejnosti,v) podpory technológie CCS praktickými kurzami a školením.Zastúpenie vybraných lokalít v projekte ENOS poskytne veľkú príležitosť na demonštráciu technológií na bezpečné a environmentálne vhodné ukladanie v relevantnom rozsahu. Z experimentálnej a praktickej prevádzky budú získané skúsenosti, ktoré budú ďalej rozvíjané aj za účasti miestnych zainteresovaných strán a laickej verejnosti. Takýto postup prinesie ucelené výsledky výskumu, čo napomôže k pochopeniu technológie ukladania CO2 a zvýši dôveru zainteresovaných strán a verejnosti. Zo získanej praxe možno z projektu ENOS iniciovať nové pilotné a demonštračné projekty na pevnine a na nových lokalitách s rozdielnymi prírodno-geologickými a tiež socio-ekonomické podmienkami v rámci Európy. ENOS bude mať rozhodujúci vplyv na inovácie a vybudovanie dôvery potrebnej na umožnenie ukladania CO2 na pevnine v európskom regióne vďaka vyvíjaniu technológii (od TRL4 / 5 do TRL6) počas celého cyklu zachytenia a ukladania CO2 a aplikácii poznatkov a skúseností do odbornej prípravy, vzdelávania a spolupráce na celoeurópskej a globálnej úrovni. Informácie o cieľoch projektu ENOS možno nájsť aj na internetovej stránke http://www.enos-project.eu/about/objectives/.

Postup riešenia úlohy

Pracovný program ENOS je organizovaný do 9 pracovných balíčkov (WP – Work Package – WP1-WP9). Prvá skupina prác (WP1 až WP4) je zameraná na demonštráciu technológií vhodných na riešenie kľúčových problémov pevninského ukladania CO2 v úzkej súvislosti s interakciou s miestnymi komunitami (WP5). Medzi 4 kľúčové otázky týchto pracovných balíkov patrí: zabezpečenie bezpečnosti ukladania CO2 a úložiska (WP1), zabezpečenie robustných skladovacích kapacít a charakterizácie efektívnosti ich nákladov (WP2), riadenie ochrany životného prostredia a podzemných vôd z hľadiska rizík únikov (WP3) a začleňovanie procesu ukladania CO2 do miestnych hospodárskych aktivít (WP4). WP5 je zameraný na vytvorenie spolupráce medzi výskumnými tímami a miestnymi komunitami, pričom je zameraný na nové / budúce pilotné lokality. Jeho úlohou je aj ineterakcia medzi výskumnými pracovníkmi a obyvateľstvom, najmä sprostredkovanie výsledkov výskumu CCS obyvateľstvu a sprostredkovanie spoločenských obáv a výziev výskumným pracovníkom.

Štruktúra pracovných oblastí (WP1-WP9) projektu ENOS

Štruktúra pracovných oblastí (WP1-WP9) projektu ENOS

 

Pracovná skupina WP6 až WP8 pripravuje priaznivé povedomie pre uplatnenie pevninského procesu CCS v európskom regióne. Vychádzajúc z výsledkov prác z WP1-WP5, maximalizuje vplyv a potenciál nových postupov v procese ENOSu. Cieľom pracovnej skupiny WP6 je zdieľať skúsenosti s inými pevninskými projektami CCS vo svete a vychádzať zo skúseností z minulosti a tým podporiť prípravu nových pilotných a demonštračných projektov ukladania CO2 v Európe. Pracovná skupina WP7 umožní pomocou najnovších a najlepších skúseností šírenie inovácií dosiahnutých v projekte ENOS zjednotením výsledkov výskumu a ich poskytnutím na pracovný trh. WP8 sa zaoberá potrebami odbornej prípravy a budovaním kapacít pre novú generáciu vedcov. Pracovný balík WP9 má na starosti riadenie projektu ENOS, vydávanie čiastkových a finálnych záverečných správ. Podrobnejšie informácie o cieľoch, o postupoch prác a potenciále pracovných balíčkov (WP1-WP9) sú uvedené na internetovej stránke http://www.enos-project.eu/.

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať zodpovedného riešiteľa ŠGÚDŠ v Bratislave:

Mgr. Michal Jankulár, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375245
e-mail: michal.jankular@geology.sk