06 GeoPLASMA CE small surface vertical

Úvod:

V súčasnosti je plytká geotermálna energia relatívne ľahko dostupným obnoviteľným zdrojom tepla a chladu, ktorý neprodukuje emisie. Vývoj takýchto technológií využívania energie je kľúčový pre znižovanie dopadov ľudskej činnosti na klimatické zmeny a kvalitu ovzdušia. Projekt GeoPLASMA-CE sa zaoberá využitím „plytkej“ geotermálnej energie s úmyslom podporiť zvýšenie trhového podielu tejto technológie pri vykurovaní a chladení. V geologických podmienkach Západných Karpát sú vo všeobecnosti vhodné podmienky pre využitie tepelných čerpadiel využívajúcich relatívne plytké geologické prostredie (v rámci projektu je uvažované prostredie do hĺbky do 400 metrov). Avšak využitie naráža na nedostatok informácií o vlastnostiach prostredia ako aj na administratívno – legislatívne podmienky, ktoré vplývjú na rozvoj a aplikovanie technológie v praxi.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom je podporovať zvýšenie podielu plytkej geotermálnej energie pre vykurovacie a chladiace sústavy v Strednej Európe. Výhodou využitia plytkej geotermálnej energie je relatívne ľahká dostupnosť obnoviteľného zdroja, čo je súčasný aj budúci trend pre kľúčové technológie s cieľom zníženia emisií ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia a klímu.

Cieľom je poskytnúť prenos poznatkov od vedeckých odborníkov k verejným orgánom a súvisiacim subjektom v zúčastnených krajinách a podporiť využitie plytkého geotermálneho tepla v miestnych a regionálnych stratégiách energetického plánovania šiestich špecifických pilotných oblastí. Projekt vytvára nadnárodnú webovú platformu na prenos vedomostí, ktorá zahŕňa nástroje na podporu rozhodovania o vizualizácii geotermálnych potenciálov a rizík konfliktov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ERDF vo výške 85% v rámci programu Interreg STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020. Implementácia je realizovaná v prioritnej osi 2 (Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe), pre špecifický cieľ 2.2 (Zlepšiť územne založené nízko uhlíkové energetické stratégie plánovania a politiky zmierňujúce klimatické zmeny).

 

Projekt je realizovaný ako medzinárodný projekt s účasťou 11 partnerov zo 6 krajín strednej Európy. Vedúcim partnerom projektu je Rakúska geologická služba (Geologische Bundesanstalt). Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je vedený ako projektový partner PP06. Projektová schéma, členenie na jednotlivé kapitoly a rozpočtovanie je realizované v predpísanom formulári, ktorý bol podaný v elektronickom systéme eMS a nekorešponduje s členením predpísaným pre geologické úlohy, ktoré sú bežne riešené na ŠGÚDŠ.

Projekt je implementovaný v rámci prvej výzvy na predkladanie projektov programu Interreg CENTRAL EUROPE v máji 2016. Realizácia projektu je plánovaná na 36 mesiacov v intervale od 1.7.2016 do 30.6.2019. V roku 2018 bola na úlohe 11 16 realizovaná 1 zmena projektu, ktorá sa týkala zmeny rozpočtu projektu. Bežné a minoritné zmeny v realizácii projektu sú implementované v rámci pravidelných stretnutí riadiaceho výboru. Podstatné zmeny v implementácii projektu sú v zmysle Implementačného manuálu schvaľované Jednotným Technickým Sekretariátom programu Stredná Európa. V rámci projektu sa pripravuje zmena dĺžky implementácie projektu o 3 mesiace. V roku 2018 prebehla predbežná diskusia s cieľom stanovenia upravených termínov plnenia zmluvy s Jednotným Technickým Sekretariátom.

Projekt je štruktúrovaný do 4 tematických pracovných balíkov, ktoré na seba časovo a logicky nadväzujú. Projektoví partneri prispievajú ku všetkým pracovným balíkom s cieľom zhromaždiť dostupné odborné informácie a podklady z jednotlivých krajín.

V projekte sú definované tri špecifické ciele:

  1. Vybudovanie integrovaných stratégií riadenia plytkého geotermálneho využitia na vykurovanie a chladenie;
  2. Harmonizácia a výmena vedomostí pre plánovanie, mapovanie a monitorovanie s cieľom navrhnúť spoločné nadnárodné normy (smernice);
  3. Vybudovanie webového portálu na podporu rozhodovania, výmenu skúseností a informácií.

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať zodpovedného riešiteľa ŠGÚDŠ v Bratislave:

RNDr. Radovan Černák, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375423
e-mail: radovan.cernak@geology.sk