Úvod

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je riešiteľom medzinárodného projektu SIMONA (Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management – Informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov na podporu nadnárodnej spolupráce v rámci jednotného manažmentu povodia Dunaja), riešeného v rámci programu Interreg – Dunajský nadnárodný program. Trvanie projektu je naplánované na 3 roky so začiatkom 1. 6. 2018 a ukončením 31. 5. 2021. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a celkový rozpočet na projekt predstavuje sumu 1 749 152,38 EUR, z tejto sumy je pre aktivity partnera projektu ŠGÚDŠ vyčlenený rozpočet  107 429,99 EUR. Na riešení projektu sa celkovo podieľa 17 partnerov a 12 asociovaných partnerov. Za Slovensko sú asociovanými partnermi projektu Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský vodohospodársky podnik. 

Cieľ projektu

 Projekt SIMONA reaguje na súčasný dopyt po efektívnych a porovnateľných meraniach a hodnoteniach kvality sedimentov v povrchových vodách v povodí Dunaja. Cieľom projektu je poskytnúť informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov pripravený pre okamžitú podporu nadnárodnej spolupráce v rámci spoločného vodného hospodárstva povodia Dunaja. Systém je funkčne zložený zo (1) vzorkovania sedimentov, (2) laboratórnych analýz, (3) hodnotiacich protokolov a (4) on-line IT nástroja SIMONA. Jednotlivé časti systému sú uplatniteľné na lokálnej aj strategickej úrovni a aktívne prispievajú k dosiahnutiu požiadaviek na monitorovanie kvality a hodnotenie chemického charakteru sedimentov v rámci RSV.

Postup riešenia projektu

Monitorovanie kvality sedimentov a analýza trendov sú nariadené legislatívou EÚ (smernica 2013/39 z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky a jej predchádzajúce verzie). Cieľom smernice je zabezpečiť také opatrenia, aby sa koncentrácie nebezpečných látok v sedimentoch a / alebo príslušnej biote významne v čase nezvyšovali. Hoci predchádzajúce prieskumy (Joint Danube Surveys – JDS 1 a 2) zaoberajúce sa charakterizovaním kvality sedimentov v Dunaji dospeli k záveru, že kontaminovaný sediment je existujúcim problémom v povodí Dunaja, krajiny dunajského regiónu nemali dostatok inštitucionálnych kapacít (informácie, usmernenia a metódy) pre vybudovanie nadnárodnej siete monitorovania sedimentov pre hodnotenie trendov nebezpečných látok. Očakáva sa, že monitorovanie sedimentov ponúkne nákladovo efektívne alternatívy k bežnému monitorovaniu vody pre nebezpečné látky uvedené v Rámcovej smernici o vode (RSV) – EU WFD CIS Guidance Document No. 25.

Projekt sa skladá zo 7 pracovných balíkov (WP), kde WPM – Manažment poskytuje včasnú a plynulú implementáciu výsledkov projektu v súlade s cieľmi a pravidlami DTP, balík WPC – Komunikácia slúži na vnútornú a vonkajšiu komunikáciu, balík WP3 – Inventarizácia údajov a prípadové štúdie slúži na hodnotenie statusu quo a demonštráciu prípadových štúdií, balík WP4 – Vzorkovacie a laboratórne protokoly je základom vývoja postupov a dátových potrieb, balík WP5 – Hodnotiaci protokol syntetizuje metódy hodnotenia a vyvíja nástroj SIMONA (on-line IT aplikácia bez potreby inštalácie a pluginov), balík WP6 – Veľké jazerá a nádrže je spojením hodnotenia kvality a kvantity sedimentov a balík WP7 – Tréning slúži na zdieľanie poznatkov a ich udržateľné využívanie a využíva inovatívny prístup „trénuj trénerov“. Počas trvania projektu sa bude organizovať 7 podujatí (úvodné stretnutie, 1 konferencia, 3 tréningy a 2 pracovné stretnutia).

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a slovenskí asociovaní partneri sú zapojení do aktivít projektu v rámci 6 pracovných balíkov: WPM, WP3, WP4, WP5, WP7 a WPC a sú súčasťou 6 pracovných skupín (WGs): vzorkovacej skupiny, laboratórnej skupiny, hodnotiacej skupiny, skupiny pre región hornej Tisy a skupiny národných expertov.

Pre dosiahnutie cieľov budú pracovné skupiny postupne vykonávať aktivity v rámci jednotlivých pracovných balíkov a konkrétne výstupy budú slúžiť na vytvorenie jednotného systému, ktorý budú využívať všetky krajiny v rámci manažmentu povodia Dunaja.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ v Bratislave:

Mgr. Igor Stríček, PhD.
koordinátor projektu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375171
e-mail: igor.stricek@geology.sk

alebo

RNDr. Igor Slaninka, PhD.
zodpovedný riešiteľ projektu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375184
e-mail: igor.slaninka@geology.sk

alebo

RNDr. Jozef Kordik, PhD.
zástupca zodpovedného riešiteľa projektu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375234
e-mail: jozef.kordik@geology.sk