Vítame Vás

na internetovej stránke projektu

Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Operačný program
VÝSKUM A VÝVOJ
ITMS 26220220002

Začiatok
realizácie projektu:
11/2009

Koniec
realizácie projektu:
03/2012

Ciele projektu

Cieľom projektu "Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS" bolo vytvorenie expertného geografického informačného systému s prognózou vývoja využiteľných množstiev podzemných vôd pre scenáre klimatickej zmeny v mikroregiónoch. Cieľmi jeho jednotlivých aktivít boli:
  • hodnotenie súčasného stavu podzemných vôd na Slovensku a inventarizácia výmerov množstiev podzemných vôd vystavených Ministerstvom životného prostredia SR;
  • rešeršné spracovanie hodnotení stavu klímy v Strednej Európe a na území Slovenska a scenárov jeho vývoja podľa výsledkov IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change – Medzivládny panel pre klimatické zmeny), a spracovanie prác o klimatických pomeroch v Strednej Európe a na území Slovenska podľa výsledkov geologických výskumov;
  • tvorba jednorozmerných a priestorových matematických modelov tvorby efektívnych zrážok a infiltračného vsakovania – tvorby podzemných vôd v rozličných klimatických situáciách;
  • aplikácia matematických modelov s reálnymi dátami, ich verifikácia a spätná kalibrácia;
  • zostavenie geografickej databázy výsledkov modelových riešení, zistených trendov a prognózovaných trendov zmien hladín a výdatností podzemných vôd pre hodnotené územie samosprávnych krajov;
  • vytvorenie expertného geografického informačného systému o vplyve klimatických zmien na dostupné množstvá podzemnej vody v dotknutých samosprávnych krajoch Slovenska.

Výsledky projektu

METODICKÉ PRÍSTUPY RIEŠENIA PROJEKTU
V prvej fáze riešenia sa vykonalo spracovanie informačného prehľadu o súčasnom stave podzemných vôd na území Slovenskej republiky, o dostupných publikovaných materiáloch podávajúcich tieto hodnotenia, analýza spôsobu bilancovania množstiev podzemných vôd, návrhy na zmeny a doplnky v bilančných metódach. Bola realizovaná inventarizácia výmerov, stanovujúcich prírodné zdroje a využiteľné množstvá podzemných vôd, schválených Komisiou pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd MŽP SR (predtým Federálního ministerství hospodářství ČSSR/ČaSFR), s dôrazom na dátum výpočtu, resp. stanovenia množstiev a ich spracovanie do databázy. V nadväznosti na to boli rešeršne spracované hodnotenia stavu klímy v Strednej Európe a na území Slovenska a scenárov jeho vývoja podľa výsledkov IPCC a extrahovanie dát relevantných pre formovanie sa množstiev podzemných vôd, ako aj rešeršné spracovanie prác o klimatických pomeroch v Strednej Európe a na území Slovenska podľa výsledkov geologických výskumov s dôrazom na geológiu kvartéru a výskum klimatického vývoja za posledných 10 000 a 100 000 rokov, s tvorbou klimatickej časovej osi pre územie Slovenskej republiky, s tvorbou priestorovej databázy retenčných vlastností pôd v priemerných a extrémnych klimatických podmienkach glaciálov/interglaciálov (štadiálov/interštadiálov). Za obdobie posledných uplynulých ~100 rokov boli tiež v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) zhodnotené trendy z klimatického monitoringu a monitorovania hladín podzemných vôd, vzťah časových sérií hladín podzemných vôd a výdatností zdrojov podzemných vôd pozorovaných SHMÚ k zisteným klimatickým zmenám. Ďalšia fáza riešenia priniesla priestorové modely tvorby efektívnych zrážok na Slovensku v rozličných klimatických situáciách, modely infiltračného vsaku a schopnosti formovania zásob podzemných vôd pre typické pôdne druhy rozšírené na Slovensku a typické meteorologické a morfologické situácie. Po odladení a verifikácii modelových riešení podľa skutočných prietokov a stavov hladín bol tento priestorový infiltračný model aplikovaný pre rozličné klimatické situácie podľa klimatických scenárov (IPCC a iné; paleoklimatické scenáre pre obdobie holocénu, pleistocénu a pliocénu). Pre jednotlivé časové obdobia historických výpočtov množstiev podzemných, ako aj pre jednotlivé regióny s týmito výpočtami boli vytvorené príslušné prepočtové koeficienty a na ich základe vytvorený expertný geografický informačný systém s funkciami prehľadu v súčasnosti platne schválených (Ministerstvom životného prostredia) využiteľných množstiev a prírodných zdrojov podzemných vôd s dátumom ich schválenia, koeficientom zmeny množstiev od tohto dátumu k súčasnosti, a prognózami ďalších zmien pri aplikácii medzinárodných klimatických scenárov na jednotlivé hydrogeologické rajóny a administratívne okresy územnosprávneho členenia Slovenskej republiky s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja.

na stiahnutie:

Zborník vedeckých príspevkov z workshopu
Zborník vedeckých príspevkov z workshopu o predbežných výsledkoch riešenia projektu.

Zborník vedeckých príspevkov z konferencie
Zborník vedeckých príspevkov z konferencie o výsledkoch projektu.

Kontaktné informácie

RIEŠITEĽSKÁ ORGANIZÁCIA

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby v Slovenskej republike. Činnosť ŠGÚDŠ je zameraná na riešenie úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu a využívanie informačného systému v geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky. ŠGÚDŠ vykonáva objektívnu posudkovú, lektorskú, konzultačnú a poradenskú činnosť a spracováva podklady pre orgány štátnej správy. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je príspevková vedecko-výskumná organizácia v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Ústav vznikol v roku 1940. Sídlom ŠGÚDŠ je Bratislava s regionálnymi centrami v Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Košiciach.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, Bratislava 11, 817 04
www.geology.sk