Podrobná informácia

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 2022-2023 geologickú úlohu „Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 5 – ŠGÚDŠ„ (v skratke GPPEZ5). Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) (kód výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-3, zverejnenej 11.9.2015).

Predmetom geologickej úlohy je realizácia podrobného geologického prieskumu životného prostredia vybranej pravdepodobnej environmentálnej záťaže na lokalite Bardejov, v areáli býv. Bardejovských strojární, ktorá na základe predbežného hodnotenia rizika predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie (obr.1). Lokalita Bardejov je územím o ploche 24,30 ha, rozkladajúca sa na ploche od samotného areálu býv. Bardejovských strojární (ZŤS) až po severnú hranicu areálu býv. obuvníckeho závodu JAS Bardejov. Predmetné znečistenie je evidované v Registri EZ pod označením BJ (003) / Bardejov – areál Bardejovských strojární (ZŤS) SK/EZ/BJ/22 ako potvrdená environmentálna záťaž.

GPPEZ-5 mapka

Hlavným cieľom realizácie geologickej úlohy je aj charakterizácia znečistenia horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd, vrátane charakterizácie relevantných vlastností prostredia a zhodnotenia potenciálnych ciest transportu znečistenia, šíriaceho sa južným smerom. Ciele geologickej úlohy budú dosiahnuté realizáciou rôznych druhov geologických prác. Pôjde predovšetkým o prípravné práce; odbery vzoriek, terénne merania a laboratórne práce; návrh a účelové vybudovanie monitorovacej siete; vypracovanie situačného modelu lokality na základe získaných výsledkov; priebežné vyhodnocovanie a záverečné vyhodnotenie výsledkov realizácie geologickej úlohy vo forme analýzy rizika znečisteného územia a štúdie uskutočniteľnosti sanácie znečistenia. Merateľné ukazovatele, ktoré sú predmetom navrhovanej činnosti, predstavujú: plocha preskúmanej environmentálnej záťaže (24,30 ha) a počet preskúmaných prioritných environmentálnych záťaží (1 lokalita situovaná v meste Bardejov, v Prešovskom samosprávnom kraji).

Technické práce budú pozostávať z realizácie jednak hydrogeologických monitorovacích vrtov v počte 6 ks, lokalizovaných v okolí predpokladaného zdroja, s cieľom identifikácie šírenia znečistenia a jednak nezabudovaných mapovacích vrtov v počte 9 ks, ktoré budú slúžiť na odber vzoriek vody a zemín s cieľom overenia a ohraničenia znečistenia vôd a zemín. Projektovaná hĺbka vrtov je 10 m. Presnejšia špecifikácia a situovanie vrtov budú spresnené na základe zistených skutočností a výsledkov rekognoskácie lokality v priebehu prvej fázy riešenia geologickej úlohy. Pri lokalizácii a realizácii vrtov sa zvlášť starostlivo komunikuje s vlastníkmi dotknutých pozemkov, príp. inými relevantnými subjektmi (napr. OÚŽP, samospráva, zainteresované fyzické osoby) tak, aby sa dosiahol obojstranne prijateľný konsenzus. V 1. etape budú v priebehu realizácie technických prác odobraté vzorky vôd a zemín zo všetkých vrtov, v ďalšej etape budú ešte 2-krát realizované odbery vôd z len hydrogeologických monitorovacích vrtov podľa vypracovaného programu. Vzorky sa budú analyzovať a výsledky vyhodnocovať.

Realizácia projektu umožní potrebné účelové posúdenie aktuálneho stavu znečistenia (včítane zhodnotenie trendov vývoja znečistenia) a predbežného zhodnotenia rizika na vybranej EZ. Geologické práce budú realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 569/2007 o geologických prácach v znení neskorších predpisov ako aj vyhlášky MŽP SR č.51/ 2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. Uvedené činnosti sú v súlade so štandardnými postupmi uplatňovanými  v krajinách EÚ a v súlade s Rámcovou smernicou o vodách, resp. s dcérskou smernicou o ochrane podzemných vôd, ktoré predstavujú základný právny rámec pre realizáciu predkladaného projektu geologickej úlohy.

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovného pracovníka ŠGÚDŠ v RC Spišskej Novej Vsi:

RNDr. Milan Husár
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Regionálne centrum Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 1

052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/4190121
e-mail: milan.husar@geology.sk