ÚVOD

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislava (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období X/2021 – XII/2023 geologickú úlohu „Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 – ŠGÚDŠ“ (v skratke GPPEZ3). Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnych infraštruktúry, špecifický cieľ 1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) (kód výzvy PKZP-PO1-SC142-2015-3, usmernenie č. 4 zo dňa 18.10.2021).

Projekt je tiež vypracovaný v súlade so strategickým plánovacím dokumentom pre systematický prieskum a odstraňovanie environmentálnych záťaží s názvom „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2016 – 2021)“. V uvedenom dokumente sú environmentálne záťaže Trnavského a Trenčianskeho kraja s názvami „SE (2004) / Senica – areál bývalého SH Senica“; „PN (012) /Prašník – bývalá obaľovačka“ a „IL (008) / Ilava – SAD“ evidované v časti „7.1.1 Najrizikovejšie lokality z hľadiska potreby realizácie prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží a potreby vypracovania rizikovej analýzy“.

Ďalšie informácie o konkrétnych lokalitách EZ je možné získať na stránke SAŽP, ktorá prevádzkuje informačný systém o EZ (http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system). Výsledky podrobného geologického prieskumu na jednotlivých lokalitách budú podkladom pre ich nasledujúce procesné riešenie, ktorého výsledkom pri potvrdení znečisteného územia, by mala byť sanácia znečisteného prostredia a minimalizácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na zdravie človeka a životné prostredie.

CIEĽ GEOLOGICKEJ ÚLOHY

Cieľom geologickej úlohy, v nadväznosti na výsledky predchádzajúcich prác, je realizácia podrobného geologického prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 3 lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky.

Ciele geologickej úlohy sú definované nasledovne:

 • identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobnej environmentálnej záťaže v skúmanom území,
 • komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže v rozsahu geofyzikálnych, geochemických, technických, meračských laboratórnych a iných geologických prác;
 • preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia;
 • identifikácia zdrojov a ohnísk znečistenia;
 • identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov;
 • zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia;
 • zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie;
 • vybudovanie respektíve aktualizácia monitorovacej siete podzemných vôd na lokalite skúmanej environmentálnej záťaže;
 • vypracovanie záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia v etape podrobného prieskum pre každú lokalitu samostatne;
 • vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia pre každú lokalitu samostatne;
 • vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie (pre každú lokalitu samostatne), ktorá bude obsahovať variantné riešenia pre sanáciu environmentálnej záťaže, cieľom ktorej je environmentálne a ekonomické posúdenie sanácie, porovnanie alternatívnych metód sanácie a výber optimálnej sanačnej metódy alebo výber kombinácie sanačných metód.
GPVPEZ-3 mapka

Obrázok 1 Mapa vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží navrhovaných na prieskum

POSTUP RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY

Postup riešenia geologickej úlohe je v súlade s relevantnými právnymi predpismi SR a EÚ. Geologické práce budú realizované v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o geologických prácach) a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geologických prácach v znení neskorších predpisov. Pre splnenie všetkých cieľov geologickej úlohy je potrebné realizovať súbor prác, ktoré spadajú pod geologický prieskum životného prostredia v etape podrobného prieskumu. Pri riešení geologickej úlohy je nevyhnutné realizovať úlohu pre každú lokalitu samostatne.

Z praktického hľadiska sa budú v rámci riešenia GPPEZ3 realizovať rôzne druhy terénnych geologických geologicko-technických prác. Dôležitou súčasťou realizácie prieskumu na konkrétnych lokalitách je vyriešenie stretov záujmov,  komunikácia s držiteľmi/pôvodcami environmentálnych záťaží, príp. inými relevantnými subjektmi (napr. OÚŽP, samospráva, zainteresované fyzické osoby).

Základ prác je založený na realizácii reprezentatívneho množstva technických a terénnych prác, analýzy odobratých vzoriek pevných materiálov a podzemnej/povrchovej vody, merania pôdneho vzduchu, ako aj na finálnom vyhodnotení získaných výsledkov prostredníctvom záverečnej správy.

Technické a terénne práce:

 • Realizácia geofyzikálnych prác – rekognoskácia terénu a upresnenie priestorovej stavby horninového prostredia skúmanej lokality;
 • Realizácia monitorovacích vrtov za účelom spresnenia geologickej stavby lokality, rozsahu znečistenia horninového prostredia a podzemných vôd;
 • Realizácia plynometrických sond za účelom odberu vzoriek pôdneho vzduchu;
 • Realizácia hydrodynamických skúšok s cieľom stanovenia hydraulických parametrov horninového prostredia – predpokladáme realizáciu 4 HDS podľa aktuálne platnej STN 73 6614;
 • Realizácia hydrometrických meraní;
 • Realizácia atmogeochemických meraní;
 • Geologické práce – dokumentácia a vyhodnocovanie technických prác;
 • Terénne merania a odber vzoriek horninového prostredia v pásme prevzdušnenia a pásme nasýtenia, odber vzoriek podzemných a povrchových vôd (v rámci etapy realizácie vrtov), odber vzoriek dnových sedimentov;
 • Terénne merania a odber vzoriek podzemných vôd z existujúcich zabudovaných vrtov a domových studní v okolí a odbery vzoriek povrchových vôd.

Geologické, laboratórne a interpretačné práce:

 • Rešeršné práce, vypracovanie projektu geologickej úlohy;
 • Chemická analýza odobratých vzoriek podzemných a povrchových vôd;
 • Chemická analýza riečnych/dnových sedimentov;
 • Chemická analýza pôdneho vzduchu;
 • Chemická a zrnitostná analýza odobratých vzoriek horninového prostredia;
 • Sled a riadenie geologických prác;
 • Vypracovanie a zhodnotenie výsledkov vo forme záverečnej správy.

Výsledky podrobného geologického prieskumu budú vyhodnotené v záverečnej správe z geologického prieskumu environmentálnej záťaže s analýzou rizika znečisteného územiaštúdie uskutočniteľnosti sanácie. Záverečná správa bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov ako aj smernice MŽP SR č. 1/2015 – 7 a bude predložená na schválenie Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ  s analýzou rizika znečisteného územia vymenovanej MŽP SR.

Zodpovednými riešiteľmi vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží a spracovatelia samostatných záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia pre jednotlivé lokality sú:

 • Geologický prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže SE (2004) / Senica – areál bývalého SH Senica; SK/EZ/SE/2004: Ing Slavka Grexová, PhD.;
 • Geologický prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže IL (008) / Ilava – SAD; SK/EZ/IL/275:  Zuzana Danková, PhD.;
 • Geologický prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže PN (012) /Prašník – bývalá obaľovačka; SK/EZ/PMN/679:  Martin Surový;

 

Zodpovedným riešiteľom celej geologickej úlohy je Ing. Slavka Grexová, PhD. Doba riešenia geologickej úlohy je naplánovaná na 27 mesiacov.

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ v Košiciach:


Ing. Slavka Grexová, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy a riešiteľka pravdepodobnej environmentálnej záťaže SE (2004) / Senica – areál bývalého SH Senica; SK/EZ/SE/2004
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum Košice
Jesenského 8
040 01 Košice
Tel: 055/6250045
E-mail: slavka.grexova@geology.sk

Ing. Zuzana Danková, PhD.
riešiteľka  pravdepodobnej environmentálnej záťaže IL (008) / Ilava – SAD; SK/EZ/IL/275
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum Košice
Jesenského 8
040 01 Košice
Tel: 055/6224315
E-mail: zuzana.dankova@geology.sk

Ing. Martin Surový
riešiteľ  pravdepodobnej environmentálnej záťaže PN (012) /Prašník – bývalá obaľovačka; SK/EZ/PMN/679
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum Košice
Jesenského 8
040 01 Košice
Tel: 055/6250043
E-mail: martin.surovy@geology.sk