Úvod

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období rokov 2021 – 2023 geologickú úlohu „Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 3. etapa“. Projekt je realizovaný v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia v rámci jeho Prioritnej osi 3: „Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy“, investičnej priority 3.1 „Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof“, špecifického cieľa 3.1.2: „Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)“ (kód výzvy OPKZP-PO3-SC312-2017-37, zverejnenej 28. 12. 2017). Špecifický cieľ je zameraný na riešenie sekundárnych problémov spôsobených prejavmi zmeny klímy, konkrétne na riziká spojené s výdatnými dažďami, ktoré môžu spôsobovať okrem vzniku povodní aj možný vznik zosuvov. Tie sa objavujú čoraz častejšie na územiach, ktoré nimi v minulosti neboli postihnuté. Projekt zároveň vychádza z koncepčného  dokumentu, schváleného uznesením vlády SR č. 8 zo 7. januára 2021 Program prevencie  a manažmentu zosuvných rizík (2021 – 2029), ktorý určuje rámcové úlohy a opatrenia na postupné znižovanie zosuvných rizík súvisiacich s povodňami.

Cieľ geologickej úlohy

Hlavným cieľom geologickej úlohy je zlepšenie prevencie zosuvných rizík zabezpečením inžinierskogeologického prieskumu tých svahových deformácií, ktoré z hľadiska spoločensko-ekonomickej významnosti (ohrozenie života a majetku), a z toho vyplývajúceho zosuvného rizika podľa stupnice odporúčanou Európskou Komisiou pre hodnotenie multirizika (Marzocchi et al., 2009), predstavujú v súčasnosti najzávažnejšie zosuvné lokality v rámci Slovenskej republiky. Hlavnou aktivitou projektu je inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií realizovaný na 7 socio-ekonomicky významných lokalitách (obrázky 1, 2): Handlová – Ciglianska ulica, Prusy, Vinohrady nad Váhom 2, Žarnovica, Ruská Nová Ves 2, Kvačany a Šarišské Bohdanovce.

IG prieskum svah def 3 mapka 1

Obrázok 1: Situácia lokalít s prieskumom svahových deformácií v Trenčianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji

IG prieskum svah def 3 mapka 2

Obrázok 2: Situácia lokalít s prieskumom svahových deformácií v Prešovskom kraji

Postup riešenia úlohy

Pre dosiahnutie cieľov bude realizovaný súbor geologických prác: projektovanie; sled, riadenie a koordinácia; spracovanie archívnych údajov; technické – vrtné a ostatné práce; vzorkovacie a laboratórne práce; geodetické práce; geofyzikálne práce; účelové inžinierskogeologické mapovanie; vyhodnotenie výsledkov vrátane ich grafického, textového a digitálneho spracovania; stabilitné výpočty; záverečné spracovanie a ďalšie. Činnosti v rámci prieskumných prác sa sústreďujú najmä na:

  • zhodnotenie podmienok a faktorov vzniku a vývoja svahových pohybov na porušených územiach;
  • spresnenie inžinierskogeologických pomerov porušených území;
  • zhodnotenie intenzity porušenia svahov a vplyvu svahových deformácií na využitie území;
  • realizácia geologických prác za účelom zistenia litologického zloženia hornín, úrovne hladiny podzemnej vody, priestorového rozloženia šmykových plôch, atď.;
  • odber vzoriek zemín, hornín a podzemných vôd;
  • realizácia laboratórnych prác pre stanovenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín, hornín a základných fyzikálno-chemických vlastností a agresivity podzemnej vody;
  • zostavenie podrobných účelových inžinierskogeologických máp so zameraním na stabilitu svahov doplnených o inžinierskogeologické rezy;
  • výpočet stability svahu na určených šmykových plochách;
  • návrhy sanácií svahových deformácií s ich technickým riešením.

 

Postup riešenia geologickej úlohy je v súlade s relevantnými právnymi predpismi SR a EÚ, najmä Zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Projekt ukončuje vypracovanie záverečnej správy, ktorej prílohovou súčasťou budú čiastkové záverečné správy inžinierskogeologických prieskumov zo 7 prieskumných lokalít. Realizácia projektu poskytuje zhodnotenia inžinierskogeologických pomerov a návrhy sanácií svahových deformácií s ich technickým riešením na vybraných lokalitách, ktoré sú zdrojom podkladových údajov pre realizáciu sanácií svahových deformácií, čo by v konečnom dôsledku malo zabezpečiť trvalú stabilizáciu zosuvného územia, resp. minimalizovať negatívne vplyvy zosuvných deformácií na životy a majetok obyvateľov a na životné prostredie.

 

Mgr. Ingrid Mašlárová
zodpovedná riešiteľka geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava

Pracovisko: Regionálne centrum Spišská Nová Ves

Telefón: 053/4190152

e-mail: ingrid.maslarova@geology.sk