Establishing the European Geological Surveys Research Area to Deliver a Geological Service for Europe (GeoERA)

Zriadenie Európskeho výskumného priestoru pre geologické výskumy za účelom poskytovania geologickej služby pre Európu (GeoERA).

Program prebieha podobným spôsobom ako mnohé projekty programu Horizont 2020 s prácou rozdelenou na jednotlivé pracovné balíky, pričom platnosť programu GeoERA je stanovená na päťročné obdobie. Tento program získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Horizont 2020 Európskej únie na základe dohody o grante č. 731166.

Hlavným cieľom programu GeoERA je prispievať k optimálnemu využívaniu geologického prostredia. Program GeoERA financuje výskumné projekty, ktoré sú zamerané na podporu 1) jednotného a účinnejšieho riadenia a 2) zodpovednejšieho a verejne akceptovateľného využívania geologického prostredia. Projekty pokrývajú štyri témy: geo-energia, podzemná voda, nerastné suroviny, informatika.

Generálne zhromaždenie programu GeoERA rozhodlo 13.4.2018 o tom, ktoré projekty budú financované programom GeoERA. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je spoluriešiteľom 3 projektov:

MUSE v rámci témy (geo-energia) s celkovým rozpočtom 1 313 260 EUR

GeoConnect3d v rámci témy (geo-energia) s celkovým rozpočtom 1 827 753 EUR

Mintell4EU v rámci témy (nerastné suroviny) s celkovým rozpočtom 2 859 159  EUR

Projekty budú implementované v období od 1. júla 2018 do 31. októbra 2021.