ÚVOD

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislava (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období X/2021 – XII/2023 geologickú úlohu „Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 – ŠGÚDŠ“ (v skratke GP EZ 4). Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnych infraštruktúry, špecifický cieľ 1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zemnou) (kód výzvy PKZP-PO1-SC142-2015-3, usmernenie č. 4 zo dňa 18.10.2021).

Projekt je tiež vypracovaný v súlade so strategickým plánovacím dokumentom pre systematický prieskum a odstraňovanie environmentálnych záťaží s názvom „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2016 – 2021)“. V uvedenom dokumente sú environmentálne záťaže s názvami „BR (015) / Predajná – skládka PO Predajná I – SK/EZ/BR/73″ a “ BR (016) / Predajná – skládka PO Predajná II – SK/EZ/BR/74″  evidované v časti „5.1.2 Najrizikovejšie lokality z hľadiska potreby realizácie prieskumu environmentálnych záťaží, vrátane analýzy rizika a sanácie environmentálnych záťaží“, tiež v časti „7.1.2 Najrizikovejšie lokality z hľadiska potreby monitoringu environmentálnych záťaží“.

CIEĽ GEOLOGICKEJ ÚLOHY

Cieľom geologickej úlohy, v nadväznosti na výsledky predchádzajúcich prác, je zabezpečenie podrobného geologického prieskumu EZ Predajná I a Predajná II a zhodnotenie rizík vyplývajúcich z EZ na ľudské zdravie a životné prostredie v zmysle Smernice MŽP SR č. 1/2015-7.

Ciele geologickej úlohy sú definované nasledovne:

 • komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnych záťaží využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce;
 • spresnenie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia;
 • identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov;
 • zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia;
 • zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie;
 • doplnenie existujúcej monitorovacej siete podzemných vôd na lokalite skúmanej environmentálnej záťaže;
 • vypracovanie záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia;
 • vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia;

vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie, ktorá bude obsahovať variantné riešenia pre sanáciu environmentálnej záťaže, úlohou ktorej je environmentálne a ekonomické posúdenie sanácie, porovnanie alternatívnych metód sanácie a výber optimálnej sanačnej metódy alebo výber kombinácie sanačných metód.

GPVEZ 4 mapka

Obrázok 1 Situačná mapa skúmaného územia

POSTUP RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY

Geologické práce budú realizované v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o geologických prácach) a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geologických prácach v znení neskorších predpisov. Pre splnenie všetkých cieľov geologickej úlohy je potrebné realizovať súbor prác, ktoré spadajú pod geologický prieskum životného prostredia, v etape podrobného prieskumu. V rámci riešenia geologickej úlohy budú realizované:

Technické a terénne práce:

 • Realizácia geofyzikálnych prác – rekognoskácia terénu a upresnenie priestorovej stavby horninového prostredia skúmanej lokality;
 • Realizácia prieskumných (mapovacích) a hydrogeologických vrtov za účelom spresnenia geologickej stavby lokality, rozsahu znečistenia horninového prostredia a podzemných vôd;
 • Realizácia plynometrických sond za účelom odberu vzoriek pôdneho vzduchu;
 • Realizácia hydrodynamických skúšok s cieľom stanovenia hydraulických parametrov horninového prostredia;
 • Realizácia atmogeochemických meraní;
 • Geologické práce – dokumentácia a vyhodnocovanie technických prác;
 • Terénne merania a odber vzoriek horninového prostredia, odber vzoriek podzemných a povrchových vôd, odber vzoriek pôdneho vzduchu, odber vzoriek dnových sedimentov.

Geologické, laboratórne a interpretačné práce:

 • Rešeršné práce, vypracovanie projektu geologickej úlohy;
 • Reambulačné geologické mapovanie;
 • Hydrogeologické mapovanie;
 • Chemická analýza odobratých vzoriek podzemných a povrchových vôd;
 • Chemická analýza riečnych/dnových sedimentov;
 • Chemická analýza pôdneho vzduchu;
 • Chemická a zrnitostná analýza odobratých vzoriek horninového prostredia;
 • Chemická a technologická analýza odobraných vzoriek (gudrónov) z telesa skládok;
 • Sled a riadenie geologických prác;
 • Vypracovanie a zhodnotenie výsledkov vo forme záverečnej správy.

Výsledky podrobného geologického prieskumu budú vyhodnotené v záverečnej správe z geologického prieskumu environmentálnej záťaže s analýzou rizika znečisteného územia a štúdie uskutočniteľnosti sanácie. Záverečná správa bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov ako aj smernice MŽP SR č. 1/2015 – 7 a bude predložená na schválenie komisii pri Ministerstve životného prostredia SR.

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ:

 

RNDR. IGOR SLANINKA, PHD.
generálny riaditeľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 1
Tel: 02/54773408
E-mail: igor.slaninka@geology.sk

 

ING. KAROLÍNA ADZIMOVÁ
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum Košice
Jesenského 8
040 01 Košice
Tel: ++241/55-6250043
E-mail: karolina.adzimova@geology.sk