Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky rieši v období 2022-2023 projekt Migrácia IS Digitálny archív ŠGÚDŠ do cloudu ako súčasť elektronických služieb štátu“. Projekt je riešený v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, spolufinancovaný fondom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Špecifický cieľ projektu je Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu.

Cieľ projektu:

  1. Dlhodobá udržateľnosť a dostupnosť služieb Digitálneho archívu ŠGÚDŠ, ktorá bude zabezpečená migráciou aplikačných služieb a dát Digitálneho archívu do prostredia vládneho cloudu.
  2. Naplnenie Merateľných ukazovateľov projektu definovaných v predmete podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia merateľného ukazovateľa buď k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu alebo po uikončení realizácie hlavných aktivít projektu a ich následné udržanie počas doby udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP.

Hlavné aktivity projektu sú:

  1. Analýza a dizajn
  2. Implementácia a testovanie
  3. Nasadenie

Podrobnejšie informácie o zámere projektu:

ŠGÚDŠ prevádzkuje od roku 2014 informačný systém Digitálneho archívu geofondu a Ústrednej geologickej knižnice. Projekt implementácie Digitálneho archívu bol realizovaný a financovaný v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS) s cieľom skvalitnenia a dobudovania systému digitalizácie  kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva  a sprístupnenia  digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice.

Projekt digitálneho archívu bol úspešným projektom, ktorý naplnil vytýčené ciele. Údaje sú poskytované a konečnými používateľmi využívané. O progrese svedčí aj nepretržitý ročný nárast spracovaných a poskytovaných dokumentov. Cieľom prekladaného projektu nie je zlepšenie služieb, ale predovšetkým zabezpečenie jeho ďalšej, udržateľnej prevádzky aj po ukončení doby udržateľnosti projektu, ktorá sa skončila v roku 2020.

Hlavnými užívateľmi IS Digitálny archív je verejná správa a podnikateľský sektor. Nárast využívania IS Digitálny archív je prehľadne zobrazený na nasledovnom grafe, kde sú zobrazené on-line prístupy a výpožičky registrovaných užívateľov. Súčasne pokračuje trend výrazného znižovania počtu užívateľov v priestoroch bádateľne ŠGÚDŠ.

V rámci migrácie sa predpokladá len nevyhnutná zmena technológií vynútená prechodom z vlastnej infraštruktúry do cloud prostredia.

Systém  je  aktuálne  prevádzkovaný  na  hardvérovej  a softvérovej  virtualizovanej  infraštruktúre umiestnenej v prostredí ŠGÚDŠ, ktorá bola súčasťou celkového dodávaného riešenia. V súčasnej dobe je však už infraštruktúra zastaraná, pričom dlhodobým a stabilným riešením je práve migrácia do cloudu.

Riešením je migrácia aplikačných služieb a dát Digitálneho archívu do prostredia externého vládneho cloud, resp. hybridného vládneho cloud. Cloud prostredie poskytne garanciu hardvérovej infraštruktúry a potrebných IaaS služieb v rozsahu:

–              Služby centrálneho virtuálneho servera

–              Služby diskového priestoru

–              Služby pripojenia do internetovej siete

–              Bezpečnosť systému.

Splnenie vytýčených cieľov projektu je podmienené úspešnou realizáciou procesu VO na realizátora týchto prác.

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať:

RNDr. Štefan Káčer
zodpovedná osoba za projekt
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
tel: 02/59 375 155
e-mail: stefan.kacer@geology.sk

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)