i_5730242

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 09/2022-12/2023 geologickú úlohu „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 3. časť“. Úloha je riešená v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (kód výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-4, zverejnenej 11.9.2015 v znení usmernenia č. 5 zo dňa 5.11.2020), prioritná os 1: „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry“, špecifický cieľ: 1.4.2 „Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)“.

Geologická úloha napĺňa programové ciele vlády Slovenskej republiky, ktoré sú definované v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2022-2027 a nadväzuje na výsledky úloh MŽP SR, ktoré boli na Slovensku riešené v rokoch 2006-2010, 2012-2015 a 2016-2022 v rámci Operačného programu Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hlavným cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie monitorovania vybraných environmentálnych záťaží na území mesta Bratislava a návrh doplnenia monitorovacej siete environmentálnych záťaží (EZ) na území mesta Bratislava, s dôrazom na kontakt s chránenou vodohospodárskou oblasťou (CHVO) Žitný ostrov.

Geologické práce v rámci tejto úlohy budú zamerané na objektívne poznanie vybraných charakteristík životného prostredia a na hodnotenie ich zmien v sledovanom priestore a čase.

V rámci riešenia geologickej úlohy budú realizované terénne merania a odbery pevných materiálov (riečnych sedimentov), podzemných a povrchových vôd na analytické spracovanie. Geologické práce budú realizované v súlade s ustanoveniami Zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o geologických prácach“), ako aj Vyhlášky MŽP SR č. 51/ 2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geologických prácach v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Vyhláška MŽP SR o geologických prácach“).

Technické práce budú zamerané na vzorkovacie a laboratórne práce vykonávané v rámci účelového monitorovania podzemných vôd, povrchových vôd a sedimentov vo vzťahu k vybraným environmentálnym záťažiam (obr. 1 a tab. 1).

Uvedené činnosti sú v súlade so štandardnými postupmi uplatňovanými v krajinách EÚ a v súlade s Rámcovou smernicou o vodách, ktoré predstavujú základný rámec pre realizáciu predkladaného projektu geologickej úlohy.

Dôvodom pre riešenie geologickej úlohy je komplexné spracovanie ukazovateľov kvality podzemnej vody v smere prúdenia z hlavného mesta smerom na CHVO Žitný ostrov.

Pre dosiahnutie vyššie uvedeného boli stanovené špecifické ciele:

  • definovanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia v podzemných vodách,
  • identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov v podzemných vodách,
  • zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia podzemných vôd,
  • návrh na doplnenie a dobudovanie monitorovacej siete podzemných vôd vo vzťahu k identifikovaným a pravdepodobným environmentálnym záťažiam.
  • vypracovanie záverečnej správy z monitorovania geologických faktorov životného prostredia.

Cieľ geologickej úlohy bude dosiahnutý realizáciou rôznych druhov geologických prác, predovšetkým:

  • prípravné práce a návrh monitorovania,
  • odbery vzoriek, terénne merania a laboratórne práce,
  • aktualizácia programov monitorovania,
  • vyhodnotenie výsledkov monitorovania.
ZMEZ-3 mapka

Obrázok 1: Mapa vybraných environmentálnych záťaží navrhovaných na monitorovanie v rámci geologickej úlohy ZMEZ3
(Popis registrov: A: Pravdepodobná environmentálna záťaž; B: Environmentálna záťaž; C: Sanovaná, rekultivovaná lokalita)

P.č. SAŽP identifikátor SAŽP identifikátor
1 SK/EZ/B1/116 B1 (003) / Bratislava – Staré Mesto – Chalupkova-Bottova ul.- Chemika – areál závodu
2 SK/EZ/B2/120 B2 (004) / Bratislava – Ružinov – Čierny les
3 SK/EZ/B2/122 B2 (006) / Bratislava – Ružinov – Gumon – areál závodu
4 SK/EZ/B2/123 B2 (007) / Bratislava – Ružinov – Malý Dunaj – vtokový objekt
5 SK/EZ/B2/124 B2 (008) / Bratislava – Ružinov – Na paši č. 4 – chemická čistiareň
6 SK/EZ/B2/131 B2 (015) / Bratislava – Ružinov – SPP Votrubova ul.
7 SK/EZ/B2/133 B2 (017) / Bratislava – Ružinov – Ústredná nákladná stanica
8 SK/EZ/B2/135 B2 (019) / Bratislava – Vrakuňa – medzi skládkou CHZJD a cintorínom
9 SK/EZ/B2/136 B2 (020) / Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD
10 SK/EZ/B2/1904 B2 (1904) / Bratislava – Ružinov – Prístav
11 SK/EZ/B2/2059 B2 (2059) / Bratislava – Ružinov – I. kanál chemických odpadových vôd
12 SK/EZ/B3/140 B3 (004) / Bratislava – Nové Mesto – Tepláreň II – Turbínová – Magnetová ul.
13 SK/EZ/B3/144 B3 (008) / Bratislava – Rača – Žabí majer
14 SK/EZ/B3/2060 B3 (2060) / Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – výroba hnojív
15 SK/EZ/B3/2061 B3 (2061) / Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – výroba gumárenských chemikálií
16 SK/EZ/B3/2062 B3 (2062) / Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – výroba trhavín
17 SK/EZ/B3/2063 B3 (2063) / Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – závod Mieru
18 SK/EZ/B3/2064 B3 (2064) / Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – bývalá výroba
19 SK/EZ/B3/2065 B3 (2065) / Bratislava – Nové Mesto – CHZJD – logistika

Bližšie informácie o konkrétnych lokalitách EZ je možné získať na stránke SAŽP,
ktorá prevádzkuje informačný systém o EZ (http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system).

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ:

RNDr. Radovan Černák, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava

tel.: 02/ 59375423

e-mail: radovan.cernak@geology.sk