Mineral Intelligence for Europe (Mintell4EU) / Informačný systém zdrojov nerastných surovín v Európe

Európska únia identifikovala pre odvetvie surovín ako hlavné výzvy bezpečnosť dodávok, zlepšenie environmentálneho riadenia a efektívne využívanie zdrojov. Údaje o umiestnení a priestorovom rozložení primárnych a druhotných surovín v súvislosti s prieskumom, ťažbou, výrobou a obchodnými aktivitami sú kľúčové pre podporu priemyslu a informovanie štátnych orgánov. Vzhľadom na dynamický charakter takýchto údajov sa vyžadujú pravidelné aktualizácie informácií, ich systematické evidovanie a harmonizovaný cezhraničný charakter. Celkovým cieľom tohto návrhu je zlepšiť európsku vedomostnú základňu o surovinách aktualizáciou elektronickej ročenky o mineráloch vypracovanej v projekte Minerals4EU a rozšíriť priestorové pokrytie a kvalitu údajov v súčasnosti v inventári nerastov. Cieľom projektu bude okrem iného zvýšiť stupeň harmonizácie, komunikácie a interakcie medzi existujúcimi dátovými platformami s ambíciou dosiahnuť plne funkčný a spoľahlivý systém riadenia vedomostí údajov, ktorý bude spĺňať európske potreby a zohľadní Informačný systém o surovinách (RMIS) Európskej únie. Dôležité je, že projekt bude tiež integrovať elektronickú ročenku minerálov do databázy Minerals4EU, čím sa zabezpečí budúca udržateľnosť ako súčasť európskej geologickej dátovej infraštruktúry (EGDI), riadenej EuroGeoSurveys. Všetky výsledky sa integrujú do informačnej platformy GeoERA, ktorá bude na konci projektu distribuovať relevantné informácie o európskych surovinách jednotným spôsobom prostredníctvom webového portálu. Taktiež bude v rámci projektu testovaná aplikovateľnosť klasifikačného systému UNFC na získanie presnejších paneurópskych zásob nerastných surovín.

 

http://geoera.eu/projects/mintell4eu7/

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať zodpovedného riešiteľa ŠGÚDŠ v Bratislave:

Mgr. Stanislav Šoltés, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375310
e-mail: stanislav.soltes@geology.sk