Vítame Vás

na internetovej stránke projektu

Ekotechnológia vyhľadania a hodnotenia náhradných zdrojov pitných podzemných vôd, pilotné územie BSK


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Operačný program
VÝSKUM A VÝVOJ
ITMS 26240220003

Začiatok
realizácie projektu:
11/2009

Koniec
realizácie projektu:
03/2012

Ciele projektu

Podzemná voda predstavuje významnú zložku životného prostredia. Inventarizácia zdrojov podzemných vôd, sumarizácia údajov o týchto zdrojoch, doplnenie novými a špecifickými analýzami, výpočet množstiev a ich zdokumentovanie predstavuje významný prínos pri poznaní genézy podzemných vôd a tak aj prínos pri ich ochrane. Sprístupnenie týchto údajov poskytuje túto informáciu verejnosti, vedeckej a odbornej verejnosti i príslušným autoritám a vytvára tak podklady pre poznávanie, výskum a rozhodovací proces, čím tiež prispieva k ochrane. Kvalitná pitná voda je základný, nevyhnutný prvok pre kvalitu a zdravie obyvateľstva. V dôsledku klimatického otepľovania, prírodných katastrof a iných udalostiach na životnom prostredí je ohrozený dostatok zdrojov, čo môže mať vážny negatívny dôsledok na zdravie a kvalitu života ľudí. Je nevyhnutné predvídať tieto situácie a zabezpečiť v predstihu alternatívny inventár podzemných pitných zdrojov a technológiu na ich vyhľadanie a analyzovanie.

Výsledky projektu

METODICKÉ PRÍSTUPY RIEŠENIA PROJEKTU
Strategickým cieľom projektu bola analýza a inventarizácia zdrojov podzemnej vody v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a následne jej kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie z hľadiska rizikových interakcií s technosférou. V rámci úlohy sa pre ŠGÚDŠ obstaral hmotnostný spektrometer DELTA V Advantage výrobcu ThermoFischer Scientific (Bremen, Germany). Tento prístroj, ktorý predstavuje novú generáciu IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) prístrojov, je určený na meranie izotopových pomerov ľahkých stabilných izotopov. Získané poznatky majú široké (a stále sa rozširujúce a prehlbujúce) využitie v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti. H a O sú základné stavebné zložky vody - poznanie ich izotopového zloženia umožňuje sledovanie molekuly vody po celej dráhe hydrologického cyklu a rozlíšenie základných genetických typov vôd (morská, zrážková, ...). H,O,C,N a S sú súčasťou zložiek rozpustených vo vode, na základe poznatkov o ich izotopovom zložení je možná charakteristika interakcie voda – hornina a teda získavanie a ochrana zdrojov pitnej vody pre zásobovanie obyvateľstva, výskum a ochrana zdrojov minerálnych, geotermálnych a liečivých vôd, zisťovanie pôvodu znečistenia. Projekt prispieval v hlavnej miere k prenosu výsledkov výskumu z oblasti problematiky ekotechnológie vyhľadávania a hodnotenia náhradných, alternatívnych zdrojov pitných podzemných vôd riešenej v pilotnom území BSK do praxe, následnej medzirezortnej spolupráci pracovísk vysokých škôl a SAV a inštitúcií podieľajúcich sa na implementácií Rámcovej smernice o vode 2000/60/EC a súvisiacich smerníc EÚ.

na stiahnutie:

Zostavenie metodiky a optimalizácia hodnotiacich kritérií
Metodický postup a hodnotiace kritériá pre vyhľadávanie potenciálnych náhradných zdrojov pitných podzemných vôd.

Hodnotenie súčasného stavu zdrojov podzemných vôd v BSK
Predmetom detailného rešeršného spracovania boli hydrogeologické a hydrogeochemické údaje o existujúcich zdrojoch podzemných vôd.

Odber vzoriek na chemické a izotopové analýzy z vybraných zdrojov, hmotnostný spektrometer
V rámci projektu boli odobraté vzorky pre chemické a izotopové analýzy z vybraných zdrojov a boli zabezpečené výsledky analýz. V spolufinancovaní s ŠGÚDŠ bol obstaraný a do prevádzky uvedený hmotnostný spektrometer.

Aplikácia metodiky v pilotnom území (geologická stavba, inžiniersko-geologické pomery, využitie izotopov v hydrogeológii)
Charakteristika prostredia pilotného územia BSK z geologického hľadiska a inžiniersko-geologického hľadiska (a rizikové faktory). Boli tiež vypracované základné metodické prístupy k interpretácii výsledkov izotopových analýz vody a vo vode rozpustených zložiek.

Vypracovanie projektu hydrogeologických vrtov s výskumom stanovenými množstvami podzemnej vody
V rámci projektu boli vypracované: expertné posúdenie pilotného územia BSK z vodohospodárskeho hľadiska; správa o chemickom zložení a kvalite podzemných vôd, a návrhy projektu troch hydrogeologických vrtov v perspektívnych oblastiach.

Kontaktné informácie

RIEŠITEĽSKÁ ORGANIZÁCIA

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby v Slovenskej republike. Činnosť ŠGÚDŠ je zameraná na riešenie úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu a využívanie informačného systému v geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky. ŠGÚDŠ vykonáva objektívnu posudkovú, lektorskú, konzultačnú a poradenskú činnosť a spracováva podklady pre orgány štátnej správy. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je príspevková vedecko-výskumná organizácia v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Ústav vznikol v roku 1940. Sídlom ŠGÚDŠ je Bratislava s regionálnymi centrami v Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Košiciach.

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV PROJEKTU (ŠGÚDŠ): Juraj Michalko (zodpovedný riešiteľ), Dušan Bodiš, František Bottlik, Veronika Cvečková, Peter Čech, Radovan Černák, Ivan Dananaj, Katarína Fajčíková, Klement Fordinál, Miloš Gregor, Zuzana Grolmusová, Emília Harčová, Alena Klukanová, Jozef Kordík, Erika Kováčová, Ján Kráľ, Pavel Liščák, Daniela Mackových, Peter Malík, Igor Slaninka, Katarína Tóthová, Pavel Veis

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, Bratislava 11, 817 04
www.geology.sk