Managing Urban Shallow geothermal Energy (MUSE)/ Manažment mestskej plytkej geotermálnej energie

Projekt MUSE skúma zdroje a možné konflikty súvisiace s používaním plytkej geotermálnej energie (SGE) v európskych mestských oblastiach. Taktiež poskytuje kľúčové interpretované údaje zainteresovaným stranám prostredníctvom užívateľsky prístupnej webovej informačnej platformy GeoERA (GIP). Posúdenie geotermálnych zdrojov a konfliktov pri používaní bude podkladom k rozvoju stratégií riadenia s ohľadom na efektívne plánovanie a monitorovanie vplyvov na životné prostredie. Tieto sa môžu podieľať na všeobecných rámcových stratégiách miest, ako sú akčné plány udržateľnej energetiky (SEAP). Vyvinuté metódy a prístupy budú testované a vyhodnotené spolu so vstupmi miestnych zainteresovaných strán v 14 mestských pilotných oblastiach v celej Európe, ktoré sú reprezentatívne pre rôzne podmienky používania SGE. Projekt MUSE sa zaoberá taktiež poskytnutím spoločných návrhov metodológií, kritérií a koncepcií riadenia SGE. Pracovné postupy a metodiky sú zamerané na husto obývané mestské oblasti, kde je celosvetovo najvyšší dopyt po vykurovaní a chladení a ktorý bude v budúcnosti predstavovať najdôležitejší trh SGE. Výsledky projektu budú predstavovať komplexnú zbierku metód, prístupov a nástrojov, ktoré môžu byť prenesené do iných mestských regiónov v Európe a využité inými organizáciami.

http://geoera.eu/projects/muse/

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať zodpovedného riešiteľa ŠGÚDŠ v Bratislave:

RNDr. Radovan Černák, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375423
e-mail: radovan.cernak@geology.sk