Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bezák, V.
Návrh nového členenia kryštalinika Západných Karpát na základe rekonštrukcie hercýnskej tektonickej stavby
Proposal of the new dividing of the West Carpathian crystalline based on the hercynian tectonic building reconstruction
Key words: West Carpathians, crystalline, hercynian structure, main hercynian lithotectonic units
1
Mišík, M., Sýkora, M., Ožvoldová, L. & Aubrecht, R.
Horná Lysá (Vršatec) – a new variety of the Kysuca Succession in the Pieniny Klippen Belt
Nová varieta kysuckej sukcesie pieninského bradlového pásma z bradla Horná Lysá (Vršatec)
Key words: Western Carpathians, Pieniny Klippen Belt, Upper Jurassic, Neocomian, radiolarians, calciturbidites
7
Oružinský, V., Knéslová, A., Julényová, E., Zlocha, M., Rajnoha, R. & Antal, B.
Prejavy impregnačnej Au mineralizácie v razdielskom bloku Tríbeča
Indications of impregnation Au mineralization in Razdiel block of Tríbeč Mts., Western Carpathians
Key words: impregnation gold mineralization, prospection criteria, jasperoid
20
Maťo, Ľ. & Maťová, V.
Mineralizácia v okolí Ozdína, výskyt zlata s obsahom Sb-Ni v tmavých bridliciach, jz. časť veporického kryštalinika, stredné Slovensko
Mineralization near Ozdín, occurrence of gold with Sb-Ni content in black shales, southwestern part of the Veporicum crystalline complex, Central Slovakia
Key words: Gold mineralization, native gold, gold with Sb-Ni content, Ozdín, Veporicum crystalline complex, Slovakia
30
Koděra, P. & Chovan, M.
Mineralogickoparagenetické pomery skarnového ložiska Vyhne – Klokoč
Mineralogical and paragenetical relations of the skarn Vyhne – Klokoč deposit, Central Slovakia
Key words: skarn minerals, Štiavnica stratovolcano, mineral assemblages, magnetite, chlorite, garnet
38
Janočko, J. & Šoltésová, E.
Hruboklastické sedimenty panónu sečovského súvrstvia v moldavskej depresii (východné Slovensko)
Panonian coarse-grained sediments of Sečovce Formation in Moldava Depression, Eastern Slovakia
Key words: Neogene, East Slovakian Basin, Sečovce Formation, lithofacial analysis, terrestric, subaquatic sedimentation, fan delta
50
Janočko, J. & Žec, B.
Úlomkové prúdy – klasifikácia, sedimentologická charakteristika a návrh slovenskej terminológie
Debris flows: classification, sedimentological characteristic and suggestion of Slovak terminology
Key words: gravity flows, debris flows terminology
55
Jeleň, S.
Naumannit – prvý selenid v rudách štiavnicko-hodrušského rudného poľa
Naumannite – the first selenid in the ores in the Štiavnica-Hodruša Ore Field, Central Slovakia
Key words: Banská Štiavnica, naumannite, wittichenite, gold, reflectance
63
Spišiak, J., Pitoňák, P. & Caňo, F.
Allanit a Al-chromit z korundovo-flogopitových hornín z oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
Allanite and aluminiumchromite from corundum-phlogopite rocks from the Jasenie area (Nízke Tatry Mts., Western Carpathians)
Key words: corundum-phlogopite rocks, allanite, aluminiumchromite, mineral composition, Nízke Tatry Mts., Western Carpathians
67
Hovorka, D. & Méres, Š.
Diaspority a korundity z Naxosu (Kyklady, Grécko)
Diasporites and emeries from Naxos (Cyclades, Greece)
Key words: Naxos, diasporites, emeries
70

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Hovorka, D.
Geologické vedy v scientimetrickom hodnotení 
1
Dobra, E.
Zatvoria sa morské cintoríny pre rádioaktívny odpad
3
Grecula, M.
Záznamy paleoklimatických zmien v horninách
4
Németh, Z.
Informácie zo zahraničia
Ekológia
5
Slavkay, M.
Recenzia
M. Böhmer a M. Kužvart: Vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastných surovín
7
Aktivita SGS, semináre 8
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na I. polrok 1994 13
Kušnír, P.
Terminologický stĺpček
Spojovník a spojenia typu Au mineralizácia
15
Kušnír, P.
Terminologický stĺpček
O hypertrofii plurálu
15