Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Gašparík, J., Kuráň, J. & Malík, P.
Geologický výskum Slovenskej socialistickej republiky v 7. päťročnom pláne
481
Cambel, Bohuslav, Veselský, Jozef
Problémy interpretácie výsledkov získaných káliovo-argónovou metódou v oblasti Západných Karpát (Bratislava 29.1.1981)
487
Rozložník, Ladislav
Poznatky z 26. medzinárodného geologického kongresu v Paríži (Košice 3.2.1981)
488
Rozložník, Ladislav
Geologické poznatky zo študijnej cesty v Mexiku (Košice 3.2.1981)
488
Burian, J., Smolka, J. & Kámen, M.
Vývoj neogénneho magmatického komplexu v oblasti Zlatna a s ním spätej mineralizácie
Development of the magmatic complex and related mineralization during the Neogene in the Zlatno area (Štiavnické vrchy Mts., Middle Slovakia)
489
Hovorka, D. & Spišiak, J.
Coexisting Garnets and Amphiboles of Metabasites from Rudňany Area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., the Western Carpathians)
Koexistujúce granáty a amfiboly metabazitov oblasti Rudnian
509
Babčan, J.
Recenzia
I. F. Zubkov: Problém geologickej formy pohybu hmoty
525
Novotný, Ladislav, Miháľ, František
Geologická stavba ložiska Novoveská Huta (Bratislava 23.4.1981)
526
Jaroš, J., Kratochvíl, M. & Zlocha, J.
Drobnoštruktúrna analýza vnútornej stavby serpentinitových telies v Spišsko-gemerskom rudohorí
Mesoscopic structural analysis of serpentinite bodies in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (Eastern Slovakia)
527
Zorkovský, V.
Amfibolický dioritový porfyrit z juhovýchodného svahu Klenovského Vepora
Amphibole diorite-porphyrite from the SE slope of the Klenovský Vepor Mount (Middle Slovakia)
549
Gregorovič, Ján
Petrografia a premeny vulkanických hornnín v ložiskovom poli Novoveskej Huty (Bratislava 23.4.1981)
554
Štemprok, Miroslav
Vznik rudonosných granitoidů (Bratislava 9.4.1981)
554
Sombathy, L.
K otázke metalogenetickej terminológie v štiavnicko-hodrušskej oblasti
To the problem of metallogenetic terminology in the Štiavnica and Hodruša ore district
555
Malík, P.
Recenzia
Ivan Herčko et al.: Z dejín geologických vied na Slovensku
559
Polák, S. & Hanas, P.
Druhý výskyt cínovca na severozápadných svahoch Tríbeča
Second occurrence of cassiterite in the NW slopes of the Tríbeč Mts. (Middle Slovakia)
561
Holec, Peter
Veľké cicavce neogénu bazálneho kvartéru oblasti Západných Karpát (Bratislava 12.2.1981)
563
Babčan, Ján
Spôsoby prenikania granitoidných hornín do vrchnej časti zemskej kôry (Bratislava 2.4.1981)
564
Babčan, Ján
Geochémia na 26. medzinárodnom geologickom kongrese v Paríži (Bratislava 17.3.1981)
564
Greguš, J., Chovan, M. & Határ, J.
Antimónové sulfidy v horninách veporického kryštalinika
Antimony sulphides in Veporic crystalline rocks (Middle Slovakia)
565
Rojkovič, Igor
Uránové zrudnenie v perme severného gemerika (Bratislava 23.4.1981)
568
Ďurža, O.
Závislosť termoelektrického napätia tetraedritu ložiska Rudňany od chemického zloženia
Dependence between the thermoelectric tension of tetrahedrite and its chemical composition in the Rudňany ore deposit, Eastern Slovakia
569
Maheľ, M.
Recenzia
Z. Roth: Západní Karpaty – terciérní struktura střední Evropy
571
Tkáčik, P.
Ing. Pavol Bujalka päťdesiatročný
573
Bujalka, P.
Na päťdesiatiny RNDr. Jozefa Frankoviča
574
Ingr, M.
Jubileum RNDr. Ivana Šaríka
574
Háber, Milan
Postavenie Fe dolomitovo-kremeňovo-chalkopyritovej mineralizácie v perme severného gemerika (Bratislava 23.4.1981)
575