Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Príkrovy a členitosť kôry v Západných Karpatoch
Nappes and dissection of crust in the West Carpathians
1
Rojkovič, I., Boronichin, V. A.
Sulfidická Ni-Co-Fe mineralizácia v ultramafických horninách Západných Karpát
Sulphidic nickel-cobalt-iron ores in ultramafic rocks of the Western Carpathians
41
Polák, S., Rak, D. & Hanas, P.
Trenčianska Turná – nový prognózny terén antimónového zrudnenia
Trenčianska Turná: a new prognostic terraine for antimony mineralizaton (Western Slovakia)
60
Rybárová, P. & Šajgalík, J..
Kritériá preliačivosti spraše a vhodnosť ich použitia
Critesions of loess susceptibility to subsidence and the suitability of their use in engineering geology
63
Tarhanič, L., Fabiánová, R., Tuček, Ľ. & Derco, J.
Upraviteľnosť Pb-Zn-Cu rudy z ložiska Hodruša-hĺbka flotáciou
Processing of a lead-zinc-copper ore from the Hodruša – Deep deposit applying flotation
77
Tarhanič, L. & Tuček, Ľ.
Podtlaková separačná ihla
Underpressure separation pin
82
Hovorka, D., Chovan, M. & Michálek, J.
Olivnický kersantit v granodioritoch v Dúbrave (Nízke Tatry)
Olivine fenokersantite in granodiorite country rock from Dúbrava, Nízke Tatry Mts.
85
Kúšiková, D.
Nové biostratigrafické poznatky o vnútrokarpatskom paleogéne Breznianskej kotliny
New biostratigraphical results from the Central Carpathian Paleogene in the Brezno basin (Middle Slovakia)
91