Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Severogemerická synklinála a besnícky príkrov – príklady nadväznosti pripovrchových a hlbinných štruktúrnych elementov
North Gemeric syncline and Besník nappe, examples of linking of near-surface and deep structural elements
1
Hovorka, D., Dubíková, K., Gerthofferová, H., Šamajová, E. & Turan, J.
Serpentine-group minerals of the West Carpathian ultramafics. II – Bodies in Pre-Mesozoic metamorphosed complexes
Serpentínové minerály ultramafitov Západných Karpát. II – Telesá v predmezozoických metamorfovaných komplexov
23
Plašienka, D.
Geologická stavba tuhárskeho mezozoika
Geological structure of the Tuhár Mesozoic (Central Slovakia)
49
Kráľ, J.
Exotický balvan v Krivej – zvyšok oravskej kordiléry?
Exotic boulder in the Krivá locality (Orava county, Northern Slovakia) as remnant of the Orava Cordillera?
59
Lajčáková, A., Ševc, J. & Turan, J.
Hydratácia acidných vulkanických skiel pri zvýšenej teplote
Hydratation of acidic volcanic glass at higher temperatures
67
Zakladáme odbornú skupinu zberateľov nerastov 74
Furiel, T.
Ložiská a perspektívnosť výskytu bauxitu Vietnamskej socialistickej republiky
Deposits and prospects of bauxite occurrences in the Vietnam Socialist Republic
75
Michalík, Jozef
Vývoj mezozoických karbonátových platforiem (ostrov Capri, západná Sicília). Bratislava 21.1.1982
77
Michalík, Jozef
Paleogeografia, paleotektonika a stratigrafia triasu južných Álp (Bratislava 10.4.1980)
78
Novotný, Miroslav
Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (Bratislava 7.10.1982)
78
Kukal, Z.
Sedimentární formace ve vztahu k typu zemské kůry
Sedimentary formation in relation to the type of Earth´s crust
79
Zacharov, Michal
Geologickoštruktúrne pomery Jasovskej skaly (Košice 10.12.1982)
91
Divinec, Ľubomír
Výpočet zásob rúd metódou matematickej pravdepodobnosti (Košice 10.12.1982)
92
Divinec, Ľubomír
Geochémia severnej časti Slanských vrchov (Košice 10.12.1982)
92
Varček, C.
Zomrel akademik Jaromír Koutek
93
Varček, C.
Na šesťdesiatiny univ. prof. RNDr. Zdenka Poubu, DrSc.
95