Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Soták, J., Biroň, A., Kotulová, J., Rudinec, R. & Spišiak, J.
Stavba podložia východoslovenskej panvy vo svetle faktov a regionálnotektonických súvislostí
Geological structure of the East Slovakian basin basement in the light of facts and regional tectonic context
1
Faryad, S. W.
Stanovenie P-T podmienok metamorfózy horninových komplexov Spišsko-gemerského rudohoria
Determination of P-T conditions of metamorphism in the Spiš-Gemer Ore Mts. (Western Carpathians)
Key words: Gemericum, metamorphism, Variscan, Alpine, P-T conditions
9
Hojstričová, V., Vass, D. & Žáková, E.
Kontaktné a hydrotermálne účinky šiatorskej intrúzie na sedimenty fiľakovského súvrstvia (Cerová vrchovina)
Contact and hydrothermal effects of the Šiator intrusion on sediments of the Fiľakovo Formation (Cerová vrchovina Upland)
Key words: contact and hydrothermal alteration, pyroxenic and spotted hornfelses, diopside, biotite, feldspar, chlorite, apophyllite, zeolites
20
Háber, M., Jeleň, S. & Kašpar, P.
Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
Physical-optical properties of Au-Ag alloys
Key words: Au-Ag alloys, chemical composition, zonal structure, reflectance data, hardness, colour values
29
Aubrecht, R. & Krištín, J.
Provenance of detrital tourmaline in the Lower Jurassic of the Malé Karpaty Mts.
Pôvod klastického turmalínu v liasových sedimentoch Malých Karpát
Key words: tourmaline, heavy minerals, Lower Jurassic, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians
37
Forgáč, J., Streško, V. & Škvarka, L.
Výskyt toxických prvkov v oblasti Banskej Štiavnice
Occurrence of toxic elements in the Banská Štiavnica area (Central Slovakia)
45
Andráš, P. & Ragan, M.
Sulfidické rudy s neviditeľným zlatom na Slovensku
Sulphide ores with invisible gold in Slovakia (Western Carpathians)
Key words: invisible gold, secondary gold, Mössbauer spectroscopy, arsenopyrite, pyrite, Western Carpathians, Slovakia
57
Kušnierová, M.
Vplyv oxidácie arzenopyritového koncentrátu na výťažnosť následného lúhovania Au
Effects of biooxidation on gold recovery by thiourea leaching
64
Pauditš, P., Šamajová, E. & Turan, J.
Výskyt hydrotermálnych zeolitov pri Pukanci v Štiavnických vrchoch
Occurrence of hydrothermal zeolites near Pukanec in the Štiavnické vrchy Mts. (Central Slovakia)
Key words: hydrothermal zeolites, SEM, X-ray powder diffraction, DTA, laumontite, chabazite, stilbite, heulandite, mordenite
67
Andráš, P. & Chovan, M.
Ullmannit z ložiska Trojárová (Malé Karpaty)
Ullmannite from Trojárová deposit (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
75

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Samuel, O.
Slovenská geologická spoločnosť hodnotí svoju činnosť
1
Reichwalder, P.
Zameranie Slovenskej geologickej spoločnosti v budúcnosti
4
Hovorka, D.
Uplatňovanie etických a demokratických princípov vo vede
5
Franko, O.
Umenie neodísť
6
Baráth, I. & Kováč, M.
Systematika gravitačných tokov v marginálnych sedimentoch paleogénu medzi Markušovcami a Kľuknavou (CKP Hornádskej kotliny)
6
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na I. polrok 1995 8
Franko, O.
Zasadanie komisie pre minerálne a termálne vody v Bojniciach
10
Hovorka, D.
16. plenárne zasadnutie (kongres) IMA v Pise
11
Kušnír, P.
Terminologický stĺpček
Adjektíva od cudzích geografických názvov
11
Reichwalder, P.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1995
12