Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kohút, M.
Hercýnske granity ako potenciálny zdroj mineralizácie kryštalinika Západných Karpát
The Hercynian granitic rocks – A possible source of the Western Carpathians crystalline basement metallogeny
Key words: Western Carpathians, crystalline basement, metallogeny, granitic rocks
1
Knésl, J. & Knéslová, A.
Pohronská Polhora-Krátke, nový ložiskový výskyt Au mineralizácie vo veporiku
Pohronská Polhora-Krátke, the new occurrence of Au mineralization in Veporicum
Key words: gold mineralization, gold-bearing body, oxidized zone, drilling exploration programme, disseminated-type, mineralized zone
19
Honty, M., Šucha, V. & Magyar, J.
Vplyv geologického prostredia na možnosti využívania illitovo-smektitového paleotermometra
Rock-facies dependent use of illite-smectite paleothermometry
Key words: illitization, paleothermometry, Neogene, the East Slovakian Basin
29
Sabol, M.
Fossil findings of cave bears from the Upper Pleistocene sediments of selected caves in Slovakia
Fosílne nálezy medveďov jaskynných z vrchnopleistocénnych sedimentov niektorých jaskýň na Slovensku
Key words: cave bears, metric and morphologic analysis, biostratigraphy, Late Pleistocene, Last Glacial, the Bystriansky závrt Cave, the Demänovská ľadová Cave, the Vyvieranie Cave, the Domica Cave, the Malá Ľadnica Cave, the Medvedia Cave in the Slovenský raj Mts., the Medvedia Cave under Sivý hill, the Važec Cave, Slovakia
35
Holec, P.
Zygolophodon turicensis (Schinz, 1833) (Vertebrata, Mammalia, Proboscidea) z lokality Devínska Nová Ves (Slovensko)
Zygolophodon turicensis (Schinz, 1833) (Vertebrata, Mammalia, Proboscidea) from Devínska Nová Ves (Slovakia)
Key words: Vertebrata, Mammalia, Proboscidea, Middle Miocene, Vienna Basin
53
Čaplovičová, M., Fejdi, P. & Krištín, J.
Využívanie transmisnej elektrónovej mikroskopie a difrakcie pri štúdiu minerálov
Application of transmission electron microscopy and electron diffraction in mineralogy
Key words: TEM, electron diffraction, SAED, CBED, HRTEM, analytical electron microscopy
57
Ivan, P.
Zloženie, vznik a vývoj kontinentálnej kôry – niektoré nové poznatky a ich prípadné využívanie pri výskume Západných Karpát
Composition, origin and evolution of the continent crust – some new findings and their potential application in investigations in the Western Carpathians
Key words: continental crust, structure, composition, evolution, recycling
65
Holec, P.
Nález fragmentu lebky srstnatého nosorožca Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799) v náplavoch Váhu od Zemného
Finding of the skull fragment of the woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799) in the Váh river deposits near Zemné village
Key words: Mammalia, Rhinocerotidae, Coelodonta antiquitatis (Blumenbach), Pleistocene, MNQ 24-26
75

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Grecula, P., Franzen, J. & Panáček, A.
Mineralia Slovaca po tridsiatich troch rokoch na rázcestí – ako ďalej?
1
Kondela, J. & Blišťan, P.
Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Herľany 8. a 9. apríla 2002
2
Ondrášik, R.
Vybrané termíny z oblasti geológie a životného prostredia
13
Stankovič, J.
Druhé (obnovené) výročné zhromaždenie Česko-slovenskej spoločnosti pre elektrónovú mikroskopiu
Vranovská Ves (ČR) 8. – 9. februára 2002
14
Slavkay, M.
Päťdesiatiny RNDr. Karola Vranu, CSc.
15