Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Plašienka, D., Soták, J. & Prokešová, R.
Structural profiles across the Šambron-Kamenica Periklippen Zone of the Central Carpathian Paleogene Basin in NE Slovakia
Štruktúrne profily šambronsko-kamenického pásma
Key words: Central Western Carpathians, Paleogene flysch sediments, thrust-related folding, gravity-driven folding, fold morphology
173
Pipík, R. & Holec, P.
Panónske lastúrničky (Crustacea, Ostracoda) a stavovce (Chordata, Vertebrata) z hliniska tehelne v Borskom Svätom Jure
Pannonian ostracods (Crustacea, Ostracoda) and vertebrates (Chordata, Vertebrata) from loam pit of the brick yard in Borský Svätý Jur
Key words: Ostracoda, Vertebrata, paleoecology, Pannonian, Vienna basin
185
Mišík, M.
Stratigrafické horizonty a fácie s vápnitými onkoidmi, mikroonkoidmi a pizoidmi v Západných Karpatoch
Stratigraphical horizons and facies with calcareous oncoids, microoncoids and pisoids in the Western Carpathians
Key words: Western Carpathians, calcareous oncoids, vadose pisoids, pelagic microoncoids, dolocrete
195
Hrnčárová, M., Soták, J., Biroň, A., Kotulová, J. & Spišiak, J.
Geochémia ílovcov centrálnokarpatského paleogénu Levočských vrchov – indikátory sedimentačného prostredia, zdrojov a diagenetických procesov
Mudrock geochemistry of the Central Carpathian Paleogene of the Levočské vrchy Mts.: an implication for sedimentary environment, source provenance and diagenesis
Key words: Central Carpathian Paleogene, claystones, geochemistry, mineralogy, sedimentary environment, source provenance
217
Faryad, S. W.
Vysokotlakové metamorfované horniny meliatskej jednotky versus príkrov Bôrky; ich korelácia s obliakmi modrých bridlíc v zlepencoch klapskej jednotky bradlového pásma – diskusia
High-pressure metamorphic rocks of the Meliata unit vs. Bôrka nappe: their correlation with pebbles of blueschists in conglomerates from the Klap unit of the Klippen Belt
Key words: Meliata unit, blueschist facies rocks, Bôrka nappe, Klippen Belt, Western Carpathians
235
Grecula, M.
Controls on turbidite architecture; a literature review
Princípy architektúry turbiditov; prehľad údajov z literatúry
241

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Kozáč, J. & Zuberec, J.
Nerudné nerastné suroviny Slovenska
1
Beláček, B.
Zaujímavý nález rudného minerálu v Javorí
6
Hovorka, D.
Výchova vedeckého dorastu v geovedách vo svete a želateľné aplikácie u nás
7
Rebro, A.
Minerálne a termálne vody na Slovensku – z histórie ich poznávania a využívania
8
Semináre
Seminár pri príležitosti sedemdesiatin prof. Ing. J. Babčana, DrSc.
11
Seminár doktorandov katedry mineralógie a petrológie PriF UK  12
Zo zasadnutia ložiskovej skupiny SGS v Bratislave 14
Prednáška v SGS Bratislava 15
Háber, M.
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice
15
Beláček, B.
Docent RNDr. Jaromil Húsenica sedemdesiatpäťročný
16
Vass, D.
Recenzia
P. A. Pirazzoli: Sea-level changes. The last 20 000 years.
16
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na II. polrok 1998 17