Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Galanda, D., Kuruc, J., Strišovská, J., Kováčová, M. & Dulanská, S.
Stanovenie uránu a tória vo vzorkách z bane na zlato Rozália pri obci Hodruša-Hámre, Slovensko
Determination of uranium and thorium contents in the samples from goldmine Rozália located at Hodruša-Hámre, Slovakia
105
Drábová, V., Dulanská, S., Neufuss, S., Němec, M., Galanda, D., Špendlíková, I. & Strišovská, J.
Stanovenie významných rádionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
Determination of significant radionuclides in mosses from the area of the nuclear power plant Temelín
111
Gardoňová, V., Dulanská, S., Mátel, Ľ. & Horváthová, B.
Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 – PAN
Determination of 226Ra by using MnO2 – PAN resin
117
Senila, M., Senila, L., Urik, M. & Matúš, P.
Evaluation of mercury bioavailability in soil samples using DGT and TD-AAS techniques: Case study of Baia Mare, NW Romania
Hodnotenie biologickej dostupnosti ortuti v pôdnych vzorkách pomocou metódy DGT a TD-AAS: Príklad z Baia Mare, SZ Rumunsko
121
Tóth, R., Hiller, E., Petrák, M., Jurkovič, Ľ., Šottník, P., Vozár, J. & Peťková, K.
Odkaliská Markušovce a Slovinky – aplikácia metodického postupu na hodnotenie odkaliskových sedimentov pochádzajúcich z úpravy rúd na modelových odkaliskách
Tailings impoundments Markušovce and Slovinky: Application of the methodology for evaluation of impoundment sediments from ore processing on the model impoundments
125
Hlodák, M., Matúš, P. & Urík, M.
Priestorová distribúcia vybratých potenciálne toxických stopových prvkov (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) v pôdach Hronskej nivy
Spatial distribution of selected potentially toxic trace elements (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) in soils of the Hron floodplain, Slovakia
131
Dočekalová, H., Škarpa, P. & Dočekal, B.
Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
DGT as a surrogate of biomonitors for predicting the bioaccessibility of metals in soils
137
Tuček, Ľ., Čechovská, K., Derco, J. & Nováková, J.
Minerálne zloženie karbonatizovaných produktov likvidácie CO2 zistené prepočtom z rtg. difrakčného a chemického rozboru
Mineral composition of carbonatized products of CO2 liquidation determined by the recalculation of XRD and chemical analyses
143
Čanecká, L., Bujdoš, M., Hagarová, I. & Boriová, K.
Porovnanie sorpcie rôznych špécií antimónu na syntetický goethit
Comparison of sorption processes of Sb(V) and Sb(III) onto synthetic goethite
153
Hagarová, I.
Využitie neiónových tenzidov v extrakčných postupoch na separáciu, prekoncentráciu a špeciáciu iónových analytov v prírodných vodách
Non-ionic surfactants used in extraction procedures for separation, preconcentration and speciation of ionic analytes in natural waters
157