Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Tuček, Ľ., Čechovská, K., Radvanec, M., Németh, Z. & Derco, J.
Liquidation of CO2 by carbonatization: Comparison of sequestration potentials of chromium-magnesium waste material and selected rock types
Likvidácia CO2 karbonatizáciou: Porovnanie sekvestračného potenciálu chrómovo-horečnatého odpadového materiálu a vybratých horninových typov
81
Pažická, A., Brčeková, J., Klimko, T., Jurkovič, Ľ., Peťková, K., Kordík, J. & Slaninka, I.
Charakteristika geogénneho a antropogénneho pôvodu potenciálne toxických stopových prvkov vo vybratých riečnych sedimentoch Slovenska na základe geochemického a mineralogického hodnotenia prostredia terciéru Západných Karpát
Characteristics of geogenic and anthropogenic sources of potentially toxic trace elements in selected stream sediments of Slovakia based on geochemical and mineralogical evaluation
117

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Statue of F. Kubínyi – impulse to further intensive cooperation. Salgótarján, Hungary, 15. 5. 2014
(Busta F. Kubínyiho – impulz k ďalšej intenzívnej spolupráci. Salgótarján, Maďarsko, 15. 5. 2014
1
XX. kongres KBGA – Tirana 2014 očami slovenských účastníkov
XX. CBGA Congress – Tirana 2014 – Impressions of Slovak participants
3
Geochémia 2014
Geochemistry 2014
7
13. predvianočný geologický seminár
13. Geological seminar
9
Aktivity košickej pobočky SGS v roku 2014
The activities of the Slovak Geological Society, branch Košice, in 2014
33
Kronika 41
Nové knihy k životnému jubileu (prof. Eva Chmielewská)
New books for Jubilee
42
Knižná publikácia prof. Ing. Evy Chmielewskej, CSc.: Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia
Review of the publication
44
Významné životné jubileá členov SGS v roku 2015
Significant jubilees of the members of the Slovak Geological Society in 2015