Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bakos, F. & Chovan, M.
Hydrotermálna Au-Sb mineralizácia v oblasti Kriváňa (Tatry)
Hydrothermal Au-Sb mineralization of the Kriváň hill area (Tatry Mts.)
Key words: Au-Sb mineralization, gold fluid inclusions, Tatry Mts., Western Carpathians
83
Ferenc, Š., Bakos, F. & Vavrová, J.
Supergénna Au mineralizácia v Katarínskej Hute (Slovenské Rudohorie, veporikum)
Supergene Au-mineralization in Katarínska Huta (Slovak Ore Mts., Veporic Unit)
Key words: supergene gold, weathering, kaolinite illite, Veporic Unit
99
Ozdín, D. & Rojkovič, I.
Magnetitová mineralizácia na lokalite Železník v Považskom Inovci
Magnetite mineralization in the Železník locality of the Považský Inovec Mts.
Key words: magnetite mineralization, amphiboles, pyroxenes, stilpnomelane, epidote, Považský Inovec Mts., Western Carpathians, Slovakia
109
Bálintová, T., Ozdín, D., Fejdi, P., Števko, M., Gregor, M. & Stankovič, J.
Mineralogické štúdium fantómových kalcitov z Gemerskej Vsi
Mineralogical study of the phantom calcite from the village Gemerská Ves, Slovakia
Key words: calcite, phantom, X-ray, microprobe analyses, Gemerská Ves, Gemericum, Slovakia
124
Hurai, V., Urban, M., Konečný, P., Thomas, R., Lexa, O., Schulmann, K. & Chovan, M.
Kriedový vek kremenno-antimonitových žíl pri Čučme (Spišsko-gemerské rudohorie)
Cretaceous age of the quartz-stibnite veins near Čučma (Spišsko-gemerské rudohorie Mts.)
Key words: stibnite, fluid inclusions, monazite dating, Western Carpathians
131
Huraiová, M. & Konečný, P.
U-Pb-Th datovanie a chemické zloženie monazitu v xenolitoch syenitu a pincinitu z vrchnomiocénneho maaru pri obci Pinciná (Lučenská kotlina)
U-Pb-Th dating and chemical composition of monazite from syenite and pincinite xenoliths from the Late Miocene maar near Pinciná village (the Lučenec Basin)
Key words: U-Pb-Th dating, monazite, xenolith, Lučenec Basin, Slovakia
141
Ozdín, D. & Gregor, M.
Chlórargyrit, atacamit, brochantit a linarit z laténskych artefaktov z Bratislavy
Chlorargyrite, atacamite, brochantite and linarite from the Latenian artefacts from Bratislava, Slovakia
Key words: chlorargyrite, atacamite, brochantite, linarite, barite, Latenian, Celtic culture, melting-pot, Bratislava, Slovakia
151
Pršek, J. & Mikuš, T.
Bi sulfosoli z lokality Ľubietová-Kolba
Bi sulphosalts from the Ľubietová-Kolba occurrence
Key words: Ľubietová-Kolba, Bi sulphosalts, bismuthinite-aikinite series, kobellite
159
Ivan, P. & Méres, Š.
Litostratigrafické členenie a pôvod staropaleozoickej časti kryštalinika Malých Karpát – nový pohľad na základe výsledkov geochemického výskumu
Lithostratigraphic division and origin of the Early Paleozoic crystalline basement of the Malé Karpaty Mts. (central Western Carpathians): A new concept as followed from geochemical studies
Key words: lithology, geodynamic setting, oceanic crust, Variscides, nappes, Early Paleozoic, Western Carpathians
165

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Plašienka, D.
4. výročný predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti
1
Broska, I.
75. výročie založenia Komitétu pre akcesorické minerály a výskum akcesorických minerálov vo svete a u nás
24
Ulrych, J., Hammer, V. & Pertlik, F.
Spomienka – Před 150 léty se narodil významný mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke (*31. 12. 1855, Praha, †18. 6. 1931, Wien)
26
Sombathy, L.
Kronika/Jubilee – Ing. Jozef Kováčik sedemdesiatpäťročný
27
Broska, I.
Kronika/Jubilee – RNDr. Marián Janák päťdesiatročný
27