Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kuráň, J.
Desať rokov časopisu Mineralia Slovaca
385
Grecula, Pavol, Varga, Imrich
Main discontinuity belts on the inner side of the Western Carpathians
389
Marschalko, R.
Sedimentológia flyšových zlepencov kriedy pieninského bradlového pásma západného Slovenska a niektoré paleogeografické závery pre stavbu Západných Karpát
404
Vozárová, A.
Litofaciálna analýza permu severozápadnej časti veporika
404
Dianiška, I. & Grecula, P.
Amfibolitovo-rulový komplex ako súčasť ofiolitovej suity rakoveckého príkrovu
An amphibolite-gneiss complex as part of ophiolite suite in the Rakovec nappe of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (Eastern Slovakia)
405
Jablonský, J.
Zosuvné telesá vo vnútornej časti zliechovského sedimentačného priestoru
426
Krivý, M.
Otázka vývoja a vzťahu chočskej a strážovskej jednotky
426
Mišík, M., Sýkora, M.
Malm a sladkovodná krieda silickej jednotky gemerika rekonštruované zo štúdia valúnov
426
Tarhanič, L., Kortišová, T. & Tözsér, J.
Flotačná úprava rudy s nízkym obsahom ortuti z Dubníka
Preparation of low-grade mercury ore from Dubník (Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia) using flotation
427
Michalík, J.
Dva výsledky litofaciálneho výskumu karbonátových komplexov centrálnokarpatského mezozoika
438
Orlický, O. & Slavkay, M.
Paleomagnetický výskum kampilských paleovulkanitov príkrovu Drienok
Paleomagnetic investigation of volcanites in the Campilian beds of the Drienok nappe (Middle Slovakia)
439
Kraus, I.
Genéza ílových sedimentov v neogéne Západných Karpát
452
Sýkora, M., Mišík, M.
Výskyty mezozoických vápencových hornín v zlepencových telesách bradlového pásma Západných Karpát
452
Vass, D.
Princípy delenia a základné typy neogénnych molasových panví a depresií v Západných Karpatoch
452
Richter, Š., Očenáš, D., Derco, J. & Tuček, Ľ.
Predkvartérne štrkopiesky ako perspektívna surovina na výrobu stavebného kameniva
Pre-Quarternary gravel and sand as a perspective base for stone aggregate raw material
453
Ilavský, Ján
Sedimentologické znaky stratiformných karbonátových ložísk Západných Karpát
465
Šímová, M.
Petrografický obsah valúnov zlepencov bradlového pásma (vyvreté a metamorfované horniny)
466
Ďurkovič, Tibor, Koráb, Tomáš
Pokus o paleogeografickú rekonštrukciu východnej časti flyšového pásma na základe litofaciálnej a paleoprúdovej analýzy (magurská a duklianska jednotka)
466
Hanáček, Jozef
Porovnanie geochemických charakteristík triasových karbonátov centrálnych Západných Karpát
466
Furiel, T.
Impregnačno-žilníkové medené ložisko Erdenet v Mongolskej ľudovej republike
A disseminated stockwork copper deposit: Erdenet in Mongolia
467
Bajaník, Š.
Lazulit od Jakloviec v Spišsko-gemerskom rudohorí
Lazulite from the Jaklovce village in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (Eastern Slovakia)
473
Vozárová, A. & Vozár, J.
Nižnobocianske a malužinské súvrstvie – nové litostratigrafické jednotky v mladšom paleozoiku hronika
The Nižná Boca and Malužiná formations: new lithostratigraphic units in the Hronic Upper Paleozoic (Nízke Tatry Mts., Middle Slovakia)
477
Petrík, F.
Doc. Ing. František Čech, CSc., päťdesiatročný
479