Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fabian, M. & Kamenický, J.
Geologicko-petrografické pomery kryštalinika západnej časti Čiernej hory
Geological and petrographical conditions of crystalline in the western part of the Čierna hora Mts. (Eastern Slovakia)
97
Zágoršek, Kamil
Sedimentačné a biofaciálne pomery bádenskej lokality Devín-Záhradky (Bratisalva 10.5.1984, Fórum mladých)
119
Šulgan, Miloslav
Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermometra (Bratislava 10.5.1984, Fórum mladých)
119
Januvka, Ľudovít
Metóda GN a jej aplikácia na vybraných profiloch
119
Vilinovičová, Ľuba
Charakteristika K-živcov granitoidov bratislavského a modranského masívu (Bratisalva 10.5.1984)
120
Pramuka, Silvester
Niektoré nové petrografické zistenia v okolí Dobšinej (Bratislava 10.5.1984)
120
Ladzianský, Stanislav
Koncentrácia -kvantitatívny ukazovateľ distribúcie Zn, Pb, Cu v CBR v hlavných žilách banskoštiavnickohodrušského rudného poľa (Bratislava 10.5.1984)
120
Hricko, J.
Regionálne merania vertikálneho elektrického sondovania (VES) v Liptovskej kotline
Regional vertical electrical sounding measurements (VES) in the Liptovská kotlina basin
121
Zbořil, Lubomil, Filo, Miroslav, Hovorka, Dušan
Poznatky geofyzikálneho výskumu východoafrickej metalogenetickej zóny (Košice 22.3.1984)
138
Stankovič, Jozef
Celoštátna konferencia Komplexný výskum a využitie Ag-Au surovín
138
Steiner, A., Kucharič, Ľ., Pavlík, I., Mikuška, J. & Kandrík, M.
Komplexné spracúvanie geofyzikálnych údajov na prognózovanie nerastných surovín
Complex working out of geophysical data on account of raw material prognosis
139
Nevický, V.
Poznatky z prieskumu a geologického dozoru prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh
Knowledge from geological investigation and supervision of the pumped storage hydroplant Čierny Váh
153
Marschalko, R.
I. sedimentologické kolokvium usporiadané v rámci odbornej skupiny sedimentológie pri SGS 2.-4. októbra 1984 v Bratislave
165
Mišík, Milan
Silicity a autigénny SiO2 v karbonatických hornatinách mezozoika Západných Karpát (Bratislava 2.10.1984)
166
Spišiak, J. & Hovorka, D.
Dva typy granatických amfibolitov klátovskej skupiny (staršie paleozoikum gemerika)
Two types of garnet amphibolite in the Klátov group (Lower Paleozoic of the Gemeric)
167
Kúšik, R.
Stratifikácia sedimentárneho komplexu Zlatna v Štiavnických vrchoch
Stratification of the Zlatno sedimentary complex in the Štiavnické vrchy Mts. (Middle Slovakia)
175
Zbořil, Lubomír
Príspevok geofyziky do výskumu terciérnych depresií v západoslovenskom segmente bradlového pásma (Bratislava 2.10.1984)
179
Marschalko, Róbert
Kriedové flyšové panvy bradlového pásma a kolízny model Západných Karpát (Bratislava 2.10.1984)
179
Jablonský, E.
Geologickotechnologická charakteristika ílovitého vápenca ložiska Horné Srnie – úsek Dlhé pole v kysuckej jednotke
Geological and technological characteristics of marlstone on the Horné Srnie deposit – the Dlhé pole part in the Kysuca unit
181
Leško, Bartolomej
Výsledky výskumu ropy a zemného plynu v Západných Karpatoch (Bratislava 18.10.1984)
183
Marschalko, Róbert
Aktuálne problémy geologickej stavby Apenín
184
Bienik, J.
RNDr. Kamil Bílek, CSc., sa dožil sedemdesiatich piatich rokov
185
Vozár, J.
Gabriel M. Schweitzer a baníctvo na Slovensku
187